Backup toàn bộ dữ liệu trên Directadmin bằng Command line

Nếu chẳng may một ngày DirectAdmin của bạn bỗng nhiên lăn đùng ra chết hoặc licsense (giấy phép) hết hạn khiến cho việc thao tác backup dữ liệu thông qua giao diện DirectAdmin không thể thực hiện được.

Tuy nhiên,tất cả vẫn chưa kết thúc thật may các bạn có thể chủ động backup lại toàn bộ sữ liệu thông qua command line trên quyền Root.

Các bước thực hiện như sau:

Lệnh backup toàn bộ user (All Account):

# echo “action=backup&append%5Fto%5Fpath=nothing&database%5Fdata%5Faware=yes&email%5Fdata%5Faware=yes&local%5Fpath=%2Fhome%2Fadmin%2Fadmin%5Fbackups&owner=admin&type=admin&value=multiple&when=now&where=local&who=all” >> /usr/local/directadmin/data/task.queue

Và chắc chắn rằng tiến trình dataskq đang chạy trên hệ thống,để kiểm tra việc này các bạn có thể kiểm tra bằng lệnh:

# cat /var/log/cron

Nếu dataskq không chạy,bạn cũng có thể khởi động thủ công bằng lệnh:

# /usr/local/directadmin/dataskq d200

Lệnh backup theo từng User (Single User)

echo “action=backup&append%5Fto%5Fpath=nothing&database%5Fdata%5Faware=yes&email%5Fdata%5Faware=yes&local%5Fpath=%2Fhome%2Fadmin%2Fadmin%5Fbackups&owner=admin&select%30=testuser&type=admin&value=multiple&when=now&where=local” >> /usr/local/directadmin/data/task.queue

testuser là tên tài khoản người dùng (username) trên DirectAdmin.

Lệnh restore single user

# echo “action=restore&ip%5Fchoice=file&local%5Fpath=%2Fhome%2Fadmin%2Fadmin%5Fbackups&owner=admin&select%30=user%2Eadmin%2Etestuser%2Etar%2Egz&type=admin&value=multiple&when=now&where=local” >> /usr/local/directadmin/data/task.queue

user%2Eadmin%2Etestuser%2Etar%2Egz là tên user sẽ được restore dữ liệu,lưu ý chỉ thay thế các giá trị trước %2E(hex value).

Ghi chú: bạn cũng có thể sử dụng định dạng testuser%2Etar%2Egz.

Việc restore này chỉ định địa chỉ IP được lưu trong file backup, nếu bạn muốn chỉ định IP để khôi phục của bản backup (giả sử tài khoản đó chưa tồn tại), thì bạn sẽ đặt ip_choice = select & ip = 1.2.3.4 thay vì ip_choice = file.

Leave a Reply