Các khắc phục lỗi Plesk is not accessible after cloning VPS

1. Triệu chứng

Không thể truy cập Plesk mới sau khi nhân bản VPS như cũ. Lỗi sau được hiển thị:

ERROR: Zend_Db_Adapter_Exception: SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user ‘admin’@’localhost’ (using password: NO) Additionally, an exception has occurred while trying to report this error: Zend_Exception No entry is registered for key ‘translate’ (Abstract.php:144);

2. Nguyên nhân

Plesk không nhận ra mật khẩu quản trị cũ sau khi phương pháp nhân bản máy chủ đó.

3. Cách khắc phục

* Kết nối với máy chủ thông qua SSH ;

* Đặt lại mật khẩu quản trị thông qua lệnh:

# plesk bin admin -p -passwd ‘<password>’

Nếu lỗi dưới đây xuất hiện khi đăng nhập qua quản trị viên và mật khẩu (không phải thông qua # plesk login):

“PleskFatalException: Unable to obtain secret key for passwords encryption”

* Sử dụng lệnh dưới đây để tạo lại khóa mã hóa:

# /usr/local/psa/admin/sbin/encrypt_keygen
Unable to generate new key – key file exists

Leave a Reply