Hướng dẫn cài đặt Agent Backup lên VPS hệ điều hành Ubuntu và Debian

Để có thể sử dụng hệ thống SmartBackup các bạn cần phải cài đặt Agent (trình điều khiển) trên VPS của bạn. Sau đây là hướng dẫn cài đặt Agent trên VPS sử dụng hệ điều hành Ubuntu và Debian1
# echo deb http://repo.r1soft.com/apt stable main >> /etc/apt/sources.list

# wget http://repo.r1soft.com/r1soft.asc

# apt-key add r1soft.asc # apt-get update

#apt-get install r1soft-cdp-enterprise-agent

Sau khi cài đặt xong chạy lệnh sau để bật dịch vụ smartbackup

#/etc/init.d/cdp-agent restart

Leave a Reply