Tạo link webmail cho mail services trên Cpanel VPS

Mặc định, Cpanel cung cấp cho người dùng webmail ở port 2095 và 2096 hay whm/cpanel ở port 2087 và 2083. Điều này đôi khi làm cho người dùng rất khó nhớ các con số và họ muốn một đường link dễ dàng hơn để nhớ, may mắn, Cpanel hỗ trợ điều này. Các link sẽ được chuyển về dưới dạng http://webmail.domain (link webmail) và http://whm.domain hay http://cpanel.domain (link whm/cpanel) một cách dễ dàng. Mình xin hướng dẫn cách thực hiện như sau:

Bước 1. Login vào WHM trên VPS đã cài đặt Cpanel và chọn Main >> Server Configuration >> Tweak Settings

Trong đó tìm và chọn option: Add proxy VirtualHost to httpd.conf to automatically redirect unconfigured cpanel, webmail, webdisk and whm subdomains to the correct port (requires mod_rewrite and mod_proxy)

Bước 2. Login vào hệ thống quản lý domain và trỏ các bản ghi sau:

webmail IN A dia_chi_IP

Bước 3. Trong root folder của account Cpanel, tạo file .htaccess với nội dung như sau, file này sẽ ảnh hưởng tới tất cả các domain có trong đó:

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^webmail.(.+)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://%1/webmail/$1 [R=301,L]

Ok vậy là xong mình đã hướng dẫn anh em cách “Tạo link webmail cho mail services trên Cpanel VPS”. Nếu các bạn làm theo mà có lỗi gì có thể cmt hoặc liên hệ trực tiếp mình theo link dưới footer nhé.

Leave a Reply