Cách cài đặt Apache Cassandra 3.11.x trên Ubuntu

Apache Cassandra là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL mã nguồn mở và miễn phí được thiết kế để cung cấp khả năng mở rộng và hiệu suất không bị hạn chế.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn bạn cài đặt bản phát hành ổn định mới nhất của Apache Cassandra, Apache Cassandra 3.11.2, trên phiên bản máy chủ Ubuntu.

Bước 1: Cài đặt OpenJDK JRE 8

Apache Cassandra yêu cầu phiên bản mới nhất của Java 8. Vì vậy, bạn có thể chọn cài đặt phiên bản mới nhất của OpenJDK JRE 1.8 như sau:

sudo apt install openjdk-8-jre -y

Sau khi cài đặt OpenJDK JRE 1.8, bạn có thể xác nhận kết quả cài đặt:

java -version

Đầu ra sẽ tương tự như sau:

openjdk version "1.8.0_151"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_151-8u151-b12-0ubuntu0.16.04.2-b12)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.151-b12, mixed mode)

Theo tùy chọn, bạn có thể tạo JAVA_HOME biến như sau:

echo "JAVA_HOME=$(readlink -f /usr/bin/java | sed "s:bin/java::")" | sudo tee -a /etc/profile
source /etc/profile
echo $JAVA_HOME

Bước 2: Cài đặt Python 2.7, nếu nó bị thiếu trên hệ thống của bạn

Apache Cassandra yêu cầu Python 2.7 thay vì Python 3. Nếu bạn vận hành Apache Cassandra trong môi trường Python 3, bạn có thể gặp sự cố khi khởi chạy trình cqlshbao của Apache Cassandra.

Trước tiên, hãy xác định sự tồn tại và phiên bản của Python trên máy của bạn:

python -V

Trên Ubuntu 16.04 LTS, kết quả đầu ra:

The program 'python' can be found in the following packages:
* python-minimal
* python3
Ask your administrator to install one of them

Điều đó thực sự có nghĩa là bạn cần tự cài đặt Python 2.7:

sudo apt install python -y

Chạy lại python -Vlệnh và đầu ra sẽ trở thành:

Python 2.7.12

Bước 3: Cài đặt bản phát hành ổn định mới nhất của Apache Cassandra

Tạo repo apt Apache Cassandra 3.11.x:

echo "deb http://www.apache.org/dist/cassandra/debian 311x main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/cassandra.sources.list
curl https://www.apache.org/dist/cassandra/KEYS | sudo apt-key add -
sudo apt-get update

Nếu bạn gặp phải lỗi khóa công khai GPG, hãy chạy các lệnh sau để thêm khóa công khai Apache Cassandra được đề cập, A278B781FE4B2BDAtrong trường hợp này:

sudo apt-key adv --keyserver pool.sks-keyservers.net --recv-key A278B781FE4B2BDA
sudo apt-get update

Sử dụng aptrepo mới được thêm vào để cài đặt Apache Cassandra:

sudo apt-get install cassandra

Bước 4: Kiểm tra cài đặt Apache Cassandra

Khởi động trình nền Apache Cassandra:

sudo service cassandra start

Nếu bạn muốn Apache Cassandra tự động khởi động khi khởi động hệ thống, hãy chạy lệnh sau:

sudo update-rc.d cassandra defaults

Tiếp theo, sử dụng nodetoolchương trình để hiển thị trạng thái của Apache Cassandra trên nút hiện tại:

nodetool status

Đầu ra sẽ giống như sau:

Datacenter: datacenter1
=======================
Status=Up/Down
|/ State=Normal/Leaving/Joining/Moving
-- Address  Load    Tokens    Owns (effective) Host ID                Rack
UN 127.0.0.1 102.66 KiB 256     100.0%      23916cfd-892d-4898-857c-aff9efe2354a rack1

Bạn có thể sử dụng cqlshshell để tương tác với Apache Cassandra:

cqlsh localhost

Đầu ra sẽ tương tự như sau:

Connected to Test Cluster at localhost:9042.
[cqlsh 5.0.1 | Cassandra 3.11.2 | CQL spec 3.4.4 | Native protocol v4]
Use HELP for help.
cqlsh>

Hiện tại, chỉ cần nhập exitvà sau đó nhấn ENTERđể thoát khỏi trình bao cqlsh.

Nếu bạn muốn dừng Apache Cassandra, hãy thực hiện lệnh sau:

sudo service cassandra stop

Leave a Reply