Cách cập nhật máy chủ MINECRAFT của bạn

Ở một bài trước mình đã hướng dẫn cho các bạn về Thiết lập máy chủ MINECRAFT (SPIGOT / BUKKIT) trên UBUNTU.

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn các cách cập nhật máy chủ Minecraft nhé.

1. Cập nhật Máy chủ Minecraft lên phiên bản mới nhất.

Tìm hiểu cách cập nhật máy chủ Minecraft của bạn lên phiên bản mới nhất trên VPS Ubuntu 21.04 mà không làm mất bất kỳ dữ liệu nào hoặc ghi đè lên tệp world của bạn. Máy chủ Minecraft phải được cập nhật theo cách thủ công khi Mojang phát hành bản cập nhật Minecraft mới.

2. Tạo bản sao lưu và tải xuống phiên bản mới

Trước khi cập nhật máy chủ lên phiên bản mới nhất, chúng tôi sẽ tạo một bản sao lưu đề phòng.

Thay đổi thư mục gốc minecraft của bạn .

cd minecraft/

Tạo một bản sao lưu của file world.

sudo cp -r world world-backup

Tiếp theo, chúng ta cần tạo một bản sao lưu của tệp server.jar đang hoạt động của bạn.

sudo cp server.jar server.jar-backup

Bây giờ, hãy truy cập trang tải xuống máy chủ Minecraft và sao chép url để tải xuống phiên bản minecraft mới nhất. Tải xuống phiên bản bằng lệnh sau.

sudo wget [URL]

Ví dụ, chúng tôi sẽ sử dụng phiên bản 1.18.1

sudo wget https://launcher.mojang.com/v1/objects/125e5adf40c659fd3bce3e66e67a16bb49ecc1b9/server.jar

3. Dừng máy chủ Minecraft và nâng cấp

Để dừng phiên, chỉ cần nhập stop khi đang ở trong bảng điều khiển máy chủ Minecraft. Khi sử dụng một phiên màn hình. Bạn có thể đính kèm vào phiên màn hình bằng lệnh sau.

screen -r

Tương tự với phiên màn hình, chỉ cần gõ dừng. Hoặc sử dụng CTRL + C để dừng phiên. Bây giờ chúng ta cần di chuyển tệp server.jar mới sang tệp cũ. Sử dụng lệnh sau.

sudo mv server.jar1 server.jar

Bây giờ bạn có thể khởi động lại máy chủ.

https://www.minecraft.net/en-us/download/server

Leave a Reply