Cách chuyển HTML sang WordPress

1. Tạo một thư mục theme chứa các file cơ bản

Tạo theme folder trên desktop và đặt tên cho nó. Chúng tôi đặt tên nó là my-theme. Sau đó, mở code editor ra và tạo những file sau:

 • style.css
 • index.php
 • header.php
 • sidebar.php
 • footer.php

2. Đổi Website CSS cũ tới thành WordPress Style Sheet

Giờ, chúng ta sẽ tạo WordPress style sheet bằng cách copy CSS code cũ vào trong đó. Chuyển tới file style.css, dán đoạn code sau:

/*
Theme Name: My Theme
Author: LakiGarang
Author URI: https://abc.com/tutorials/author/luqman
Description: A development theme, from static HTML to WordPress
Version: 1.0
License: GNU General Public License v2 or later
License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
*/

Code này sẽ cấp thông tin cho WordPress biếtn ó là stylesheet header của theme. Bạn chỉnh lại các thông tin như tên theme, tác giả, và URL, description, vâng vâng. Sau header, copy và dán CSS code cũ vào trong file đó. Lưu lại và đóng nó lại.

3. Tách website HTML cũ thành từng phần

WordPress dùng PHP để kéo thông tin từ database. Vì vậy, bạn cần chia tách website HTML cũ thành từng phần để có thể khớp với cấu trúc website của WordPress.

4. Tách website HTML cũ thành từng phần

WordPress dùng PHP để kéo thông tin từ database. Vì vậy, bạn cần chia tách website HTML cũ thành từng phần để có thể khớp với cấu trúc website của WordPress.

Nghe có vẻ phức tạp, nhưng không đâu, quá trình này rất rõ ràng. Đầu tiên, bạn hãy xem một website tĩnh như thế nào:

một website mẫu

 1. <!DOCTYPE html>
 2. <!–[if lt IE 7]><html lang=“en-US” class=“ie6”><![endif]–>
 3. <!–[if IE 7]><html lang=“en-US” class=“ie7”><![endif]–>
 4. <!–[if IE 8]><html lang=“en-US” class=“ie8”><![endif]–>
 5. <!–[if IE 9]><html lang=“en-US” class=“ie9”><![endif]–>
 6. <!–[if gt IE 9]><html lang=“en-US”><![endif]–>
 7. <!–[if !IE]><html lang=“en-US”><![endif]–>
 8. <head>
 9. <meta charset=“UTF-8” />
 10. <meta name=“viewport” content=“width=device-width” />
 11. <title>WordPress Writer and Instructor | RACHEL McCOLLIN</title>
 12. <link rel=“stylesheet” type=“text/css” media=“all” href=“style.css” />
 13. <link href=“https://fonts.googleapis.com/css?family=Assistant|Oswald” rel=“stylesheet”>
 14. </head>
 15. <body>
 16. <div class=“header-bg”>
 17. <header role=“banner”>
 18. <hgroup class=“site-name three-quarters left”>
 19. <!– site name and description – site name is inside a div element on all pages execpt the front page and/or main blog page, where it is in a h1 element –>
 20. <h1 id=“site-title” class=“one-half-left”>
 21. <a href=“https://rachelmccollin.com/” title=“RACHEL McCOLLIN” rel=“home”>RACHEL McCOLLIN</a>
 22. </h1>
 23. <h2 id=“site-description”>Fiction and Technical Writer</h2>
 24. </hgroup>
 25. <div class=“right quarter”>
 26. <a class=“toggle-nav” href=“#”>☰</a>
 27. </div> <!– .right quarter –>
 28. </header><!– header –>
 29. </div><!– header-bg–>
 30. <!– full width navigation menu –>
 31. <nav class=“menu main”>
 32. <div class=“skip-link screen-reader-text”><a href=“#content” title=“Skip to content”>Skip to content</a></div>
 33. <div class=“main-nav”>
 34. <ul class=“menu”>
 35. <li class=“menu-item”><a href=“https://rachelmccollin.com/”>Home</a></li>
 36. <li class=“menu-item”><a href=“https://rachelmccollin.com/about-me/”>About Me</a></li>
 37. <li class=“menu-item”><a href=“https://rachelmccollin.com/books/”>Books</a></li>
 38. <li class=“menu-item”><a href=“https://rachelmccollin.com/bookclub/”>Book Club</a></li>
 39. <li class=“menu-item”><a href=“https://rachelmccollin.com/blog/”>Blog</a></li>
 40. <li class=“menu-item”><a href=“https://rachelmccollin.com/contact/”>Contact</a></li>
 41. </ul>
 42. </div>
 43. </nav><!– .main –>
 44. <div class=“main”>
 45. <div id=“content” class=“two-thirds left”>
 46. <article class=“post”>
 47. <h2 class=“entry-title”>Welcome to This Website</h2>
 48. <section class=“entry-content”>
 49. <p>This site is comprised of one static HTML file.</p>
 50. <p>You will be able to add more content later via the WordPress admin screens.
 51. <h3>Here‘s a heading so you can check how it’s styled</h3>
 52. <p>And another paragraph underneath.</p>
 53. <p>And a list:</p>
 54. <ul>
 55. <li>Item 1</li>
 56. <li>Item 2</li>
 57. <li>And so on…</li>
 58. </ul>
 59. </section><!– .entry-content –>
 60. </article><!– #post-## –>
 61. </div><!– #content –>
 62. <aside class=“sidebar one-third right”>
 63. <aside class=“widget-area”>
 64. <div class=“widget-container”>
 65. <h3 class=“widget-title”>Buy My Book</h3>
 66. <img width=“242” height=“300” src=“https://premium.wpmudev.org/wp-content/themes/wpmudev-2015-1/assets/img/projects/snapshot-hero@2x.png?v=1” alt=“WordPress: Pushing the Limits by Rachel McCollin” style=“max-width: 100%; height: auto;” />
 67. <p><em>WordPress: Pushing the Limits</em> will help you become a professional WordPress developer.</p>
 68. </div>
 69. </aside>
 70. </aside>
 71. </div><!– .main –>
 72. <footer>
 73. <div class=“fatfooter”>
 74. <p>Add footer content here with <a href=“#”>widget areas</a> – the tutorials will show you how.</p>
 75. </div>
 76. </footer>
 77. </body>
 78. </html>

Mở file index.html trong website cũ bạn lên, chúng ta sẽ dùng nó để tạo file WordPress. Ví dụ bên dưới là cách làm của chúng tôi. Bắt đầu là việc tạo file header.php

header.php

Từ đầu cho đến phần nội dung chính của code HTML cũ sẽ cần được đưa vào file này. Tức là đoạn code phía trước tag <main> hoặc là <div class=”main”>.

Hơn nữa, trước element </head>, copy và dán code này vào <?php wp_head();?>. Nó sẽ giúp plugin WordPress hoạt động bình thường, sau khi hoàn tất, lưu lại file. Khi hoàn tất, file header.php sẽ có nội dung như sau:

 1. <!DOCTYPE html>
 2. <!–[if lt IE 7]><html lang=“en-US” class=“ie6”><![endif]–>
 3. <!–[if IE 7]><html lang=“en-US” class=“ie7”><![endif]–>
 4. <!–[if IE 8]><html lang=“en-US” class=“ie8”><![endif]–>
 5. <!–[if IE 9]><html lang=“en-US” class=“ie9”><![endif]–>
 6. <!–[if gt IE 9]><html lang=“en-US”><![endif]–>
 7. <!–[if !IE]><html lang=“en-US”><![endif]–>
 8. <head>
 9. <meta charset=“UTF-8” />
 10. <meta name=“viewport” content=“width=device-width” />
 11. <title>WordPress Writer and Instructor | RACHEL McCOLLIN</title>
 12. <link rel=“stylesheet” type=“text/css” media=“all” href=“style.css” />
 13. <link href=“https://fonts.googleapis.com/css?family=Assistant|Oswald” rel=“stylesheet”>
 14. <?php wp_head();?>
 15. </head>
 16. <body>
 17. <div class=“header-bg”>
 18. <header role=“banner”>
 19. <hgroup class=“site-name three-quarters left”>
 20. <!– site name and description – site name is inside a div element on all pages execpt the front page and/or main blog page, where it is in a h1 element –>
 21. <h1 id=“site-title” class=“one-half-left”>
 22. <a href=“https://rachelmccollin.com/” title=“RACHEL McCOLLIN” rel=“home”>RACHEL McCOLLIN</a>
 23. </h1>
 24. <h2 id=“site-description”>Fiction and Technical Writer</h2>
 25. </hgroup>
 26. <div class=“right quarter”>
 27. <a class=“toggle-nav” href=“#”>☰</a>
 28. </div> <!– .right quarter –>
 29. </header><!– header –>
 30. </div><!– header-bg–>
 31. <!– full width navigation menu –>
 32. <nav class=“menu main”>
 33. <div class=“skip-link screen-reader-text”><a href=“#content” title=“Skip to content”>Skip to content</a></div>
 34. <div class=“main-nav”>
 35. <ul class=“menu”>
 36. <li class=“menu-item”><a href=“https://rachelmccollin.com/”>Home</a></li>
 37. <li class=“menu-item”><a href=“https://rachelmccollin.com/about-me/”>About Me</a></li>
 38. <li class=“menu-item”><a href=“https://rachelmccollin.com/books/”>Books</a></li>
 39. <li class=“menu-item”><a href=“https://rachelmccollin.com/bookclub/”>Book Club</a></li>
 40. <li class=“menu-item”><a href=“https://rachelmccollin.com/blog/”>Blog</a></li>
 41. <li class=“menu-item”><a href=“https://rachelmccollin.com/contact/”>Contact</a></li>
 42. </ul>
 43. </div>
 44. </nav><!– .main –>

sidebar.php

Những đoạn code trong khu vực <aside … </aside> sẽ cần được đưa vào file sidebar.php này. Khi hoàn tất, lưu lại file đó. Nội dung file sidebar.php cuối cùng sẽ như sau:

 1. <aside class=“sidebar one-third right”>
 2. <aside class=“widget-area”>
 3. <div class=“widget-container”>
 4. <h3 class=“widget-title”>Buy My Book</h3>
 5. <img width=“242” height=“300” src=“https://premium.wpmudev.org/wp-content/themes/wpmudev-2015-1/assets/img/projects/snapshot-hero@2x.png?v=1” alt=“WordPress: Pushing the Limits by Rachel McCollin” style=“max-width: 100%; height: auto;” />
 6. <p><em>WordPress: Pushing the Limits</em> will help you become a professional WordPress developer.</p>
 7. </div>
 8. </aside>
 9. </aside>

footer.php

Giờ, phần còn lại của file HTML cũ set được đưa vào file footer.php.

Ngay trước bracket đóng </body>, thêm đoạn code này vào <?php wp_footer();?>, cho WordPress biết đó là file footer. Sau khi lưu lại file footer, kết quả như sau:

 1. </div><!– .main –>
 2. <footer>
 3. <div class=“fatfooter”>
 4. <p>Add footer content here with <a href=“#”>widget areas</a> – the tutorials will show you how.</p>
 5. </div>
 6. </footer>
 7. <?php wp_footer();?>
 8. </body>
 9. </html>

Giờ, bạn đã xong với file index.html cũ. Bạn có thể đóng file này lại rồi. Tuy nhiên, khoan đóng header.phpindex.php. Chúng ta vẫn cần thao tác tới các file này.

4. Đổi Style Sheet sang WordPress Format

Trong header.php, bạn cần đổi style sheet từ HTML sang WordPress. Tìm đến liên kết cũ trong khu vực <head>. Ở trường hợp của tôi, nó sẽ như sau:

 1. <link rel=“stylesheet” type=“text/css” media=“all” href=“style.css” />

Thay thế nó bằng dòng sau để đổi style sang WordPress format:

 1. <link rel=“stylesheet” href=“<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/style.css” type=“text/css” media=“all” />

Lưu lại và đóng file header.php.

Quay lại file index.php. Nó là file trống vào lúc này, hãy dán các dòng code sau vào:

 1. <?php get_header(); ?>
 2. <?php get_sidebar(); ?>
 3. <?php get_footer(); ?>

Code này sẽ gọi phần loại của file WordPress cho bạn. Bạn sẽ thấy khoảng trống giữa header và sidebar. Đó là nơi chúng tôi sẽ thêm Loop vào.

Loop sẽ xử lý cách hiển thị của mỗi bài viết, và định dạng nó tùy vào dữ kiện bên trong tag Loop. Đây là một yếu tố quan trọng để thêm nội dung động vào trong website WordPress.

Để tạo loop, dán đoạn code này vào ngay sau <?php get_header(); ?>:

 1. <?php while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
 2. <article class=“<?php post_class(); ?>” id=“post-<?php the_ID(); ?>”>
 3. <h2 class=“entry-title”><?php the_title(); ?></h2>
 4. <?php if ( !is_page() ):?>
 5. <section class=“entry-meta”>
 6. <p>Posted on <?php the_date();?> by <?php the_author();?></p>
 7. </section>
 8. <?php endif; ?>
 9. <section class=“entry-content”>
 10. <?php the_content(); ?>
 11. </section>
 12. <section class=“entry-meta”><?php if ( count( get_the_category() ) ) : ?>
 13. <span class=“category-links”>
 14. Posted under: <?php echo get_the_category_list( ‘, ‘ ); ?>
 15. </span>
 16. <?php endif; ?></section>
 17. </article>
 18. <?php endwhile; ?>

Sau khi hoàn tất, lưu lại file index.php và đóng nó lại. Bạn đã thành công tạo WordPress theme. Giờ, bạn có thể thêm nó vào WordPress site.

5. Upload Theme của bạn vào WordPress

Sau khi hoàn tất tạo theme cơ bản, bạn upload nó vào trong WordPress. Tất cả file đã nằm trong thư mục theme rồi, nên bạn chỉ cần zip nó lại.

Chuyển tới trang quản trị WordPress. Vào trong Appearances -> Themes. Nhấn nút Add New -> Upload Themes.

upload theme wordpress

Sau đó, nhấn nút Install Now, rồi kích hoạt theme bằng cách nhấn nút Activate.

webstie html chuyển sang wordpress theme

Giờ, giao diện chính của website mới đã giống site HTML cũ của bạn rồi. Mặc dù về cơ bản thì đã giống rồi nhưng bạn còn cần làm nhiều việc hơn để trông đẹp hơn.

Ví dụ, bạn chưa thể sử dụng các tính năng WordPress như là khu vực widget. Bạn cần thay đổi CSS markup để biến nó thành một phần của thiết kế chính của WordPress nữa.

5. Quên đi thiết kế cũ và chỉ chuyển nội dung

Nếu bạn đồng ý việc thay đổi thiết kế, bỏ thiết kế cũ và giữ lại nội dung. Bạn chỉ việc tìm một theme mới và nhập nội dung vào. Cách này tương đối dễ hơn nhiều.

Đầu tiên bạn có thể cài và kích hoạt theme bạn thích rồi làm theo các bước sau.

Quan trọng: Luôn backup stie WordPress của bạn trước khi tạo thay đổi.

1. Cài đặt Import Plugin 2

Bạn cần cài đặt  Import Plugin 2. Vào Plugins -> Add New tìm tên này. Bạn cần cuộn xuống xa một tí vì plugin này cũ rồi, nhưng nó vẫn làm tốt được công việc này. Nhấn cài đặt và kích hoạt nó.

html import plugin

2. Chuẩn bị file để import (nhập dữ liệu)

Giờ, bạn chuyển vào mục Settings -> HTML Import. Bạn có thể nhập nhiều trang cùng lúc hoặc từng trang một.

chuyển trang html sang wordpress post

Bạn sẽ nhận ra plugin này chỉ đến đường dẫn cụ thể là html-files-to-import. Có nghĩa là bạn cần upload file HTML lên cùng server/thư mục cài đặt WordPress. Nếu cần thêm thông tin chi tiết, bạn có thể xem hướng dẫn chính thức của plugin này.

Giờ, hãy bắt đầu cấu hình nội dung HTML để chuyển sang WordPress. Chọn HTML tag trên cùng và chọn cấu hình 3 trường..

cấu hình nhập liệu nội dung html

Sau khi xong, nhấn nút save settings.

3. Nhập nội dung

Nút Import Files sẽ xuất hiện khi bạn lưu cấu hình nhập liệu. Bạn có thể vào lại chỗ này bằng cách chọn Tools -> Import nhấn nút Run Importer bên dưới tùy chọn HTML.

chuyển html sang wordpress

Chọn import một thư mục hay một file, rồi nhấn Submit. Sau khi hoàn tất, toàn bộ nội dung HTML cũ của bạn sẽ được chuyển đến trang WordPress mới.

Sử dụng child theme từ một theme có sẵn tương tự site HTML

Nếu muốn giữ lại một số thiết kế sẵn từ website cũ, nhưng bạn cảm thấy phương pháp đầut iên hơi khó. Vậy sử dụng child theme có thể đơn giản hơn.

Child theme cho phép bạn tận dụng hàng ngàn theme có sẵn (theme cha) trên WordPress và dựng site mới dựa trên chúng.

Bạn cũng có thể tạo thay đổi đáng kể lên site của bạn mà không gây ảnh hưởng tới code chính của theme cha. Bạn không mất các thay đổi này khi theme đó được cập nhật.

Chúng tôi có viết bài chi tiết cách tạo child theme ở đây để bạn tham khảo. Trong bài hướng dẫn này, chúng tôi sử dụng plugin Childify Me để đơn giản hóa toàn bộ quá trình

Quan trọng: Luôn backup site WordPress của bạn trước khi tạo thay đổi.

1. Chọn theme thích hợp

Bạn cần chọn một theme thích hợp làm nền tảng. Tốt nhất là nên chọn theme sao cho thiết kế gần nhất với website cũ của bạn, để dễ tùy chỉnh, thay đổi thiết kế hơn.

Tìm trong WordPress theme directory để chọn theme thích hợp nhất. Trong bài hướng dẫn này, chúng tôi sử dụng theme Twenty Seventeen làm ví dụ.

2. Cài đặt Childify Me

Vào Plugins -> Add New tìm Childify Me. Install và activate nó.

cài đặt childfy me

Lưu ý: Childify Me plugin sẽ tạo file style.css và function.php. Nếu bạn muốn thêm functions riêng trong file functions.php, hoặc thêm file/folder mới, bạn có thể upload qua FTP client hoặc File Manager nếu nhà cung cấp có hỗ trợ như Hotinger.

3. Tùy chỉnh Parent Theme (theme cha)

Chuyển tới mục Appearance -> Themes. Hãy chắc rằng parent theme đang active. Nhấn nút Customize, để di chuyển tới trang tùy chỉnh.

tùy chỉnh theme active

4. Tạo child theme từ Parent Theme (Childify theme)

Nhấn nút Childify Me, đặt tên child theme. Chúng tôi khuyên bạn nên đặt tên gần giống với theme parent. Và nhấn nút create. Sau đó nhấn nút activate and preview để kích hoạt theme.

childify theme từ parent theme

5. Chuyển HTML sang WordPress: import nội dụng

GIờ bạn đã có theme mới trông gần giống với site HTML cũ, bạn chỉ cần nhập dữ liệu nữa là xong. Hãy áp dụng cách trên để nhập nội dung. OK vậy là đã xong.

Leave a Reply