Cách Fix Lỗi Sau Khi Update Windows Không Kết Nối Được Vps

Đây là hình ảnh lỗi (Hình ảnh minh hoạ):

Cách 1: Sử dụng File tạo sẵn

Các bạn tải file bên dưới về chạy dưới quyền Admin là Ok

Link tải: https://drive.google.com/file/d/1lE3e5nSQ1hAWHnn1pbWGFp3OzyIDq96U/view

Cách 2: Sử dụng CMD:

Các bạn mở CMD với quyền administrator & chạy lệnh bên dưới :

reg add “HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\CredSSP\Parameters” /f /v AllowEncryptionOracle /t REG_DWORD /d 2

Cách 3: Tuỳ chỉnh hệ thống

Các bạn sẽ vào theo đường dẫn: Vào Edit Group Policy -> Computer Configuration -> Administrative Templates -> System -> Credentials Delegation -> Encryption Oracle Remediation Change it to Enable and in Protection level, change back to Vulnerable.

Leave a Reply