Cài đặt Cockpit trên CentOS 7?

1. Cockpit là gì?

Cockpit là một công cụ quản trị hệ thống dựa trên web, cho phép bạn quản lý và giám sát máy chủ từ xa thông qua giao diện web trực quan. Trong một VPS chạy CentOS, bạn có thể cài đặt và sử dụng Cockpit để quản lý máy chủ của mình một cách dễ dàng và hiệu quả. Cockpit cung cấp một loạt các tính năng như quản lý người dùng và nhóm, giám sát tài nguyên hệ thống, quản lý các dịch vụ và ứng dụng, và nhiều tính năng khác thông qua giao diện web đơn giản và thân thiện người dùng. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức trong việc quản lý máy chủ của mình.

2. Cài đặt Cockpit trên CentOS 7?

* Chuẩn bị:
  • Một VPS hoặc cloudserver – ở đây mình sử dụng VPS của iNET
  • Đầy đủ quyền sudo

Đầu tiên Tải và cài đặt Cockpit:

sudo yum install cockpit

Nếu có yêu cầu xác nhận thì bạn gõ Y để xác nhận:

Sau đó sử dụng lệnh bên dưới để enable cockpit:

sudo systemctl enable –now cockpit.socket

Mở tường lửa cho Cockpit:

sudo firewall-cmd –permanent –zone=public –add-service=cockpit

Sử dụng tiếp lệnh:

sudo firewall-cmd –reload

Gõ https://SERVER_IP:9090 vào thanh url để truy cập vào thanh quản trị.

Sử dụng tên người dùng quản trị viên và mật khẩu gốc mà bạn sử dụng cho CentOS để đăng nhập vào bảng quản trị.

Ok đến bước này là xong bạn có thể sử dụng được quản trị của Cockpit để sử dụng.

 

Leave a Reply