Cài đặt Webserver hoàn chỉnh trên CentOS

Đầu tiên bạn đăng nhập vào VPS sử dụng quyền root.

1. Cài đặt Apache:

yum install httpd php php-devel php-gd php-imap php-ldap php-mysql php-odbc php-pear php-xml php-xmlrpc php-mbstring php-mcrypt php-mhash gettext
/sbin/chkconfig httpd –level 345 on
/etc/init.d/httpd start

Apache thì thư mục gốc nằm ở /var/www/html

2. Cài đặt MySQL:

yum install mysql mysql-server
/sbin/chkconfig mysqld –level 345 on
/etc/init.d/mysqld start

MySQl thì user mặc định là “root” và không có password. Để setup password cho user “root” của MySQL ta dùng lệnh: mysqladmin -u root password mậtmã

3. Cài đặt phpMyAdmin:

cd /var/www/html
wget  http://downloads.sourceforge.net/project/phpmyadmin/phpMyAdmin/3.2.4/phpMyAdmin-3.2.4-all-languages.zip?use_mirror=nchc
unzip phpMyAdmin-3.2.4-all-languages.zip

Đổi tên file config.sample.inc.php trong thư mục phpMyAdmin mới giải nén thành config.inc.php.

Tìm dòng:

$cfg[‘Servers’][$i][‘auth_type’] = ‘cookie’;
đổi thành:
$cfg[‘Servers’][$i][‘auth_type’] = ‘http’;

Xong bạn có thể truy cập phpMyAdmin: http://IP/phpMyAdmin-3.2.4-all-languages

Leave a Reply