Hướng dẫn backup tự động trên Direct Admin

1. Backup tự động trên Direct Admin

Đầu tiên bạn đăng nhập với tài khoản admin, vào Admin Backup/Transfer.

Bạn điền các thông tin backup cũng như nơi lưu trữ.

Step 1: Who

  • Bạn chọn tài khoản muốn backup hay chọn all để backup tất cả.

Step 2: When

  • Cron Schedule : Cài đặt thời gian backup, mình chọn 5h sáng. Day of Month, Month, Day of Week bạn để * tất cả để backup tất cả các ngày.

Step 3: Where

  • Chọn FTP, điền các thông tin tài khoản FTP của bạn.

Step 4: What

  • All Data để backup tất cả dữ liệu

Step 5 Sau đó nhất submit

Leave a Reply