Hướng dẫn cài đặt Fail2Ban trên CentOS

Các bạn sử dụng lệnh sau để cài đặt Fail2Ban từ EPEL Repository.

 • # yum install epel-release
 • # yum install fail2ban

1. Cấu hình Fail2ban

Khi cài đặt xong, các bạn mở file cấu hình của Fail2ban lên và chỉnh theo ý muốn

vi /etc/fail2ban/jail.conf

Các thông số trong file sẽ như sau:

# “ignoreip” can be a list of IP addresses, CIDR masks or DNS hosts. Fail2ban # will not ban a host which matches an address in this list. Several addresses # can be defined using space (and/or comma) separator. #ignoreip = 127.0.0.1/8 ::1 # External command that will take an tagged arguments to ignore, e.g. <ip>, # and return true if the IP is to be ignored. False otherwise. # # ignorecommand = /path/to/command <ip> ignorecommand = # “bantime” is the number of seconds that a host is banned. bantime = 10m # A host is banned if it has generated “maxretry” during the last “findtime” # seconds. findtime = 10m # “maxretry” is the number of failures before a host get banned. maxretry = 5

Trong đó:

 • ignoreip: những địa chỉ IP sẽ được ưu tiên không bị chặn bởi Fai2ban.
 • bantime: thời gian (giây) chặn địa chỉ IP.
 • findtime: thời gian (giây) một địa chỉ IP phải thực hiện đăng nhập thành công.
 • maxretry: số lần chấp nhận của một địa chỉ IP khi đăng nhập thất bại.

2. Cấu hình Fail2ban bảo vệ SSH

Tạo file cấu hình

# vi /etc/fail2ban/jail.test

Thêm nội dung sau vào trình soạn thảo

[sshd]
enabled = true
filter  = sshd
action  = iptables[name=SSH, port=ssh, protocol=tcp]
#      sendmail-whois[name=SSH, dest=root, sender=kythuat@hostvn.net]
logpath = /var/log/secure
maxretry = 5
bantime = 3600

Trong đó:

 • enabled: kích hoạt bảo vệ, nếu muốn tắt bạn hãy chuyển thành false
 • filter: giữ mặc định để sử dụng file cấu hình /etc/fail2ban/filter.d/sshd.conf
 • action: thực hiện chặn địa chỉ IP nếu khớp bộ lọc trong /etc/fail2ban/action.d/iptables.conf. Nếu bạn đã thay đổi port SSH, sửa đoạn port=ssh bằng port mới, VD: port=8282
 • logpath: đường dẫn file log fail2ban
 • maxretry: số lần chấp nhận của một địa chỉ IP khi đăng nhập thất bại.
 • bantime: thời gian (giây) chặn địa chỉ IP.

3. Bật dịch vụ Fai2ban

Các bạn sử dụng lệnh sau để khởi động Fai2ban

# chkconfig --level 23 fail2ban on
# systemctl start fail2ban

4. Kiểm tra hoạt động của Fail2ban

Các bạn có thể kiểm tra nhật kí theo lệnh sau:

# cat /var/log/secure | grep 'Failed password' | sort | uniq -c
[root@host-103-216-114-145 ~]# cat /var/log/secure | grep 'Failed password' | sort | uniq -c
   1 Oct 23 21:51:43 host-103-216-114-145 sshd[7617]: Failed password for invalid user caidianqi from 167.71.9.95 port 50976 ssh2
   1 Oct 23 21:53:52 host-103-216-114-145 sshd[7621]: Failed password for invalid user caidianqi from 167.71.9.95 port 32958 ssh2
   1 Oct 23 21:54:40 host-103-216-114-145 sshd[7623]: Failed password for root from 20.185.34.197 port 55700 ssh2
   1 Oct 23 21:56:04 host-103-216-114-145 sshd[7629]: Failed password for invalid user caiyf from 167.71.9.95 port 43196 ssh2
   1 Oct 23 21:56:07 host-103-216-114-145 sshd[7627]: Failed password for root from 221.131.165.33 port 63655 ssh2
   1 Oct 23 21:56:09 host-103-216-114-145 sshd[7627]: Failed password for root from 221.131.165.33 port 63655 ssh2
   1 Oct 23 21:56:12 host-103-216-114-145 sshd[7627]: Failed password for root from 221.131.165.33 port 63655 ssh2
   1 Oct 23 21:56:14 host-103-216-114-145 sshd[7634]: Failed password for root from 221.131.165.33 port 23881 ssh2
   1 Oct 23 21:56:17 host-103-216-114-145 sshd[7634]: Failed password for root from 221.131.165.33 port 23881 ssh2
   1 Oct 23 21:56:20 host-103-216-114-145 sshd[7634]: Failed password for root from 221.131.165.33 port 23881 ssh2
   1 Oct 23 21:56:23 host-103-216-114-145 sshd[7639]: Failed password for root from 221.131.165.33 port 14526 ssh2

Kiểm tra các IP bị chặn các bạn sử dụng lệnh sau:

# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 0
| |- Total failed:   3
| `- File list:    /var/log/secure
`- Actions
  |- Currently banned: 1
  |- Total banned:   1
  `- Banned IP list:  24.45.66.78

Để gỡ IP các bạn thực hiện lệnh sau:

# fail2ban-client set sshd unbanip ip-address

Trong đó:

 • ip-address: là địa chi IP bị block. VD: 24.45.66.78

Như vậy thuecloudvps.net đã hướng dẫn các bạn cài đặt thành công Fail2Ban trên CentOS. Hi vọng bài viết này, bạn có thể xây dựng thêm kiến thức cho mình một cách tốt nhất, chúc bạn thành công!

Leave a Reply