Hướng dẫn khắc phục lỗi truy cập SSH chậm

Trong quá trình sử dụng VPS và server, thỉnh thoảng bạn sẽ gặp phải trường hợp truy cập vào VPS/server thông qua SSH bị chậm.

Nguyên do: có thể VPS/server chưa được gán DNS vì vậy khi truy cập SSH, hệ thống sẽ reverse lại IP ra hostname để ghi lại log access SSH.

Cách khắc phục:

1./ Gán lại DNS.

2./ Tắt tính năng reverse DNS trong SSH. Để khắc phục tình trạng này, bạn chỉ cần thực hiện chỉnh sửa lại cấu hình của SSH bằng 2 câu lệnh sau:

Đối với CentOS 6:
sed -i ‘s/#UseDNS yes/UseDNS no/g’ /etc/ssh/sshd_config
service sshd restart

Đối với CentOS 7:
sed -i ‘s/#UseDNS yes/UseDNS no/g’ /etc/ssh/sshd_config
systemctl restart sshd

Khi thực hiện 2 câu lệnh này bạn sẽ thấy xuất hiện như hình bên dưới.

Giải thích câu lệnh:
Đối với câu lệnh đầu tiên, hệ thống sẽ đi tìm dòng #UseDNS yes trong file sshd_config và thay thế bằng UseDNS no.
Ở câu lệnh thứ hai, hệ thống sẽ khởi động lại service SSH để áp dụng những thay đổi. Sau khi thực hiện 2 câu lệnh trên, lỗi SSH bị chậm sẽ được khắc phục.

Leave a Reply