Hướng dẫn xử lí khi VPS bị full disk

1. Full disk do log

Log dịch vụ Apache Web service
#/var/log/httpd/domain/
#du -chs /var/log/httpd/domain/*
Log dịch vụ Litespeed Web service
#/var/log/lsws/logs/
#du -chs /var/log/lsws/logs/*
  • Bạn có thể làm rỗng file các này với lệnh sau:
#echo > /var/log/httpd/domain/domain.com.error.log
#echo > /var/log/lsws/logs/error.log.2017_04_01
  • Bạn có thể xóa các file log liên quan với lệnh sau:
#rf -rf /var/log/httpd/domain/domain.com.error_log
#rm -rf /var/log/lsws/logs/error.log*
  • Full disk do spam mail
#du -chs /var/spool/exim/input/ |grep total
#rm -rf /var/spool/exim/input/*
  • Full disk do backup
Đối với VPS có control Directadmin, nếu bạn có cấu hình cơ chế backup hàng ngày hoặc tùy chọn, dữ liệu sẽ đặt trong /home/admin/admin_backups. Bạn hãy download toàn bộ về máy tính cá nhân và xóa các file này trên đường dẫn trên để giải phóng:
#rm -rf /home/admin/admin_backups/*
Đối với VPS thường, bạn cấu hình backup hoặc dump database tại đâu thì download về máy tính bớt giải phóng.
  • Full disk do dữ liệu
Thông thường, dữ liệu của bạn cụ thể là source code sẽ đặt tại /home. Bạn hãy truy cập FTP đến hoặc SSH để download về bớt, lọc ra những dữ liệu không cần thiết để xóa. Trường hợp nếu toàn bộ dữ liệu hiện tại đều cần sử dụng, không thể xóa, thì buộc phải nâng cấp thêm ổ cứng của VPS để tiếp tục sử dụng, nếu các bước trên đã kiểm tra và xử lí.

Leave a Reply