Hướng dẫn xử lý lỗi 404 not found – Nginx WordPress

1. Xử lý lỗi 404 not found – Nginx WordPress

Nếu bạn đang sử dụng apache/litespeed thì đây là câu hỏi hay gặp nhất khi chuyển sang dùng web server nginx.

– Nguyên nhân là gì?

Nguyên nhân gây lỗi 404 not found – Nginx WordPress là apache/litespeed sử dụng htaccess để rewrite lại các đường dẫn.

– Giải pháp

Dể xử lý lỗi này trên nginx, bạn cần có quyền truy cập ssh vào server hoặc các quyền tương đương để sửa lại file cấu hình của host Nginx.

File cấu hình nginx mặc định thường ở tại vị trí sau: /etc/nginx/conf.d/domain.conf

Bạn truy cập đến block server của host và tạo thêm cấu hình sau:

location / {
try_files $uri $uri/ /index.php?$args ;
}

Sau đó bạn tiến hành kiểm tra lại cú pháp/ cấu hình xem có lỗi nào xuất hiện không, nếu không có lỗi bạn có thể tiến hành reload lại nginx để nhận host mới:

nginx -t

Reload Nginx

nginx -s reload

Như vậy là bạn đã xử lý hoàn tất lỗi 404 khi chuyển website wordpress hoạt động từ webserver apache/liteespeed về Nginx rồi nhé!

Leave a Reply