Làm cách nào để thêm nút xóa vào thanh quản trị WordPress?

Mặc dù với hosting hiện tại đa phần đều tích hợp sẵn wp với phiên bản 5.3 trở lên nhưng vẫn còn nhiều người sử dụng phiên bản cũ hơn. Nhất là với những bạn dùng wordpress bản cũ như bản WordPress 3.1 thì mặc định chúng sẽ không có nút xoá mặc dù vẫn có thêm bài viết mới hoặc chỉnh sửa bài.

Các bạn có thể làm như sau: – chỉnh sửa trong file:

<?php
function fb_add_admin_bar_trash_menu() {
  global $wp_admin_bar;
  if ( !is_super_admin() || !is_admin_bar_showing() )
      return;
  $current_object = get_queried_object();
  if ( empty($current_object) )
      return;
  if ( !empty( $current_object>post_type ) &&
     ( $post_type_object = get_post_type_object( $current_object->post_type ) ) &&
     current_user_can( $post_type_object->cap->edit_post, $current_object->ID )
  ) {
    $wp_admin_bar->add_menu(
        array( ‘id’ => ‘delete’,
            ‘title’ => __(‘Move to Trash’),
            ‘href’ => get_delete_post_link($current_object->term_id)
        )
    );
  }
}
add_action( ‘admin_bar_menu’, ‘fb_add_admin_bar_trash_menu’, 35 );
?>

 

Leave a Reply