Lệnh kiểm tra phiên bản Nginx và PHP đang sử dụng

Lệnh kiểm tra phiên bản Nginx và PHP đang sử dụng. Bài viết này sẽ nói về lệnh cơ bản để check phiên bản Nginx và Php, giúp chúng ta biết được VPS của mình đã được cập nhật lên phiên bản mới nhất chưa.
Lệnh kiểm tra phiên bản PHP Trên VPS.

1. Lệnh kiểm tra Php version

php -v

Kết quả:

[root@server1 ~]# php -v
PHP 5.6.3 (cli) (built: Nov 16 2014 08:44:10)
Copyright (c) 1997-2014 The PHP Group
Zend Engine v2.6.0, Copyright (c) 1998-2014 Zend Technologies
with Zend OPcache v7.0.4-dev, Copyright (c) 1999-2014, by Zend Technologies
Nếu bạn không sử dụng Zend Opache thì sẽ không có dòng

with Zend OPcache v7.0.4-dev, Copyright (c) 1999-2014, by Zend Technologies

2. Lệnh kiểm tra các module PHP được cài đặt trên VPS

php -m

3. Lệnh kiểm tra Nginx version

Để kiểm tra phiên bản Nginx đang sử dụng trên VPS ta sử dụng lệnh sau:

nginx -v

Lệnh kiểm tra các module nginx đã cài đặt trên VPS
nginx -V
ta sẽ được kết quả tương tự:

[root@server1 ~]# nginx -V
nginx version: nginx/1.7.7
built by gcc 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-11) (GCC)
TLS SNI support enabled
configure arguments: –group=nginx –user=nginx –pid-path=/var/run/nginx.pid –prefix=/usr/share/nginx –sbin-path=/usr/sbin/nginx –with-http_spdy_module –with-http_ssl_module –with-ipv6 –with-http_flv_module –with-http_mp4_module –with-http_random_index_module –with-http_secure_link_module –with-http_stub_status_module –with-http_sub_module –with-http_xslt_module –with-http_addition_module –with-http_dav_module –with-http_geoip_module –with-http_image_filter_module –with-http_perl_module –with-mail –add-module=/usr/local/vpssim/ngx_cache_purge-2.1 –add-module=/usr/local/vpssim/nginx-accesskey-2.0.3 –with-mail_ssl_module –with-http_gunzip_module –with-file-aio –with-pcre –with-google_perftools_module –with-debug –with-openssl-opt=enable-tlsext –conf-path=/etc/nginx/nginx.conf –with-http_gzip_static_module –with-http_realip_module –with-http_stub_status_module –add-module=/usr/local/vpssim/ngx_pagespeed-release-1.8.31.4-beta

 

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply