Liệt kê các tiến trình chiếm RAM hoặc CPU cao nhất trong Linux

Việc liệt kê các tiến trình đang chiếm tài nguyên cao rất quan trọng trong việc quản lý tài nguyên hệ thống. Trong đó RAM và CPU là hai tài nguyên cần lưu ý nhiều nhất.

Để liệt kê các tiến trình sử dụng RAM cao nhất chúng ta sử dụng lệnh sau:

top -b -o +%MEM | head -n 22

Kết quả sẽ được như sau:

Trong đó:

-b: chạy lệnh top trong chế độ batch

  • -o: dùng để xác định các trường để phân loại
  • +%MEM: đây là trường memory (RAM), lưu ý dấu ‘+’ là để chế độ giảm dần
  • head: lấy một vài dòng đầu
  • -n: số dòng cần lấy (lệnh trên lấy 22 dòng)

Tương tự để lấy danh sách các tiến trình sử dụng CPU nhiều nhất chúng ta dùng lệnh sau:

top -b -o +%CPU | head -n 22

Kết quả:

Chúng ta cũng có thể lưu ra file text bằng câu lệnh sau:

Leave a Reply