Phím tắt để thu nhỏ Remote Desktop

Sử dụng Remote Desktop nếu không biết mẹo này thì việc sử dụng sẽ khá khó khăn, vì không phải lúc nào khi bạn thuê VPS xong chúng cũng có remote desktop mặc định cho bạn dễ dàng sử dụng cả.

1. Phím tắt để thu nhỏ Remote Desktop

Các bạn ấn tổ hợp phím: CtrlAltBreak

Hoặc bạn có thể sử dụng một cách khác đó là sử dụng tập lệnh AutoHotkey => tạo Ctrl+ Shift+ CapsLockthu nhỏ Remote Desktop:

#IfWinActive ahk_class TscShellContainerClass
^+CapsLock::
; Need a short sleep here for focus to restore properly.
Sleep 50
WinMinimize
return
#IfWinActive

OK như vậy là bạn đã xử lý xong phần phím tắt thu nhỏ Remote desktop khi thuê xong VPS rồi – chúc các bạn thành công.

Leave a Reply