Tổng quát về ý nghĩa một số lệnh chính trong hosting và VPS

Có một số thư mục lưu giữ hầu hết các thao tác cơ bản trên các server và VPS như:  Thư mục /usr /local /cpanel / log và thư mục /var /log / . Dưới đây là danh sách các bản ghi phổ biến cho mỗi thư mục.

/ usr / local / cpanel / log

 • access_log: Nhật ký truy cập cPanel cho cả cPanel và WHM
 • error_log: nhật ký lỗi cPanel
 • License_log: nhật ký giấy phép cPanel
 • login_log: Nhật ký đăng nhập người dùng cPanel
 • melange.log: Nhật ký máy chủ trò chuyện cPanel
 • melange_msg.log: Nhật ký tin nhắn máy chủ trò chuyện cPanel
 • stats_log: Nhật ký thống kê web cPanel

/ var  /log /

 • messages: Chứa các tin nhắn hệ thống toàn cầu như mail, cron, daemon, kern, auth, v.v.
 • bandwidth:: Tổng băng thông cho toàn bộ máy chủ
 • chkservd.log: nhật ký dịch vụ chkservd
 • clamav: thư mục nhật ký clamav
 • cpupdate.log: nhật ký cập nhật cPanel
 • exim_mainlog: Nhật ký giao dịch email exim
 • exim_paniclog: Nhật ký lỗi exim
 • exim numjectlog: Nhật ký email bị từ chối
 • maillog: Nhật ký giao dịch và đăng nhập cho tất cả các dịch vụ thư
 • pssql: tập tin nhật ký PostgreSQL

Leave a Reply