Add thêm website trên VPS

1. Tạo thư mục chứa website

Ví dụ mình sẽ tạo thư mục ở folder /var/www nhé

mkdir -p /var/www/example.com/public_html

Chú ý thay example.com bằng domain của bạn.

2. Gán quyền

Đảm bảo cho website hoạt động bình thường

chown -R apache:apache /var/www/example.com/public_html

Ngoài ra chmod 755 để đảm bảo mọi người có thể xem được website của bạn

chmod 755 /var/www

3. Cài đặt Virtual Hosts

Mình sẽ chỉnh sửa file cấu hình mặc định của Apache

vi /etc/httpd/conf/httpd.conf

Thêm đoạn sau vào cuối file:

NameVirtualHost *:80
#
# NOTE: NameVirtualHost cannot be used without a port specifier
# (e.g. :80) if mod_ssl is being used, due to the nature of the
# SSL protocol.
#
#
# VirtualHost example:
# Almost any Apache directive may go into a VirtualHost container.
# The first VirtualHost section is used for requests without a known
# server name.
#
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@example.com
DocumentRoot /var/www/example.com/public_html
ServerName www.example.com
ServerAlias example.com
ErrorLog /var/www/example.com/error.log
CustomLog /var/www/example.com/requests.log common
</VirtualHost>

Bạn cần chú ý các dòng NameVirtualHost, Virtual Host, Document Root, and Server Name để sửa lại cho phù hợp. Lưu lại và thoát.

4. Khởi động lại Apache

Dừng tất cả tiến trình Apache

apachectl -k stop

Khởi động Apache

/etc/init.d/httpd start

5. Test thử domain

Giờ mình sẽ tạo thử file index.html để test thử domain example.com có hoạt động đúng không nhé.

vi /var/www/example.com/public_html/index.html

Thêm đoạn code html vào file

<html>
<head>
<title>www.example.com</title>
</head>
<body>
<h1>Success: You Have Set Up a Virtual Host</h1>
</body>
</html>

Lưu và thoát.
Bây giờ bạn hãy test thử với link http://example.com, nếu kết quả hiện ra như bên dưới là thành công.

6. Cài đặt thêm Virtual Hosts

Để add thêm nhiều website nữa, bạn có thể lặp đi lặp lại bước. Cấu trúc file config của Apache lúc nãy sẽ tương tự như sau:

<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@example.com
DocumentRoot /var/www/example.com/public_html
ServerName www.example.com
ServerAlias example.com
ErrorLog /etc/var/www/example.com/error.log
CustomLog /var/www/example.com/requests.log common
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@example.org
DocumentRoot /var/www/example.org/public_html
ServerName www.example.org
ServerAlias example.org
ErrorLog /var/www/example.org/error.log
CustomLog /var/www/example.org/requests.log common
</VirtualHost>

Khởi động lại Apache là tất cả các website sẽ hoạt động.

Leave a Reply