Cách cài đặt Forticlient Linux?

1. Forticlient linux là gì?

FortiClient (Linux) 7.2.4 là sản phẩm  dành cho các bản phân phối Linux nổi tiếng cung cấp các tính năng FortiTelemetry, chống vi-rút, SSL VPN và Quét lỗ hổng bảo mật. FortiClient (Linux) cũng có thể tải xuống và sử dụng chữ ký FortiSandbox.

Một số tính năng chính của forticlient linux có thể kể đến như:

  • VPN (Virtual Private Network)
  • Antivirus
  • Web Filtering
  • Application Firewall
  • Endpoint Control

2. Cách cài đặt Forticlient Linux?

Để cài đặt trên Fedora:

Thêm repository: 

sudo dnf config-manager –add-repo https://repo.fortinet.com/repo/forticlient/7.2/centos/8/os/x86_64/fortinet.repo

Sau đó cài đặt FortiClient: sudo yum install forticlient

Để cài đặt trên Ubuntu 18.04 LTS và 20.04 LTS:

Cài đặt khóa gpg:

wget -O – https://repo.fortinet.com/repo/forticlient/7.2/ubuntu/DEB-GPG-KEY | sudo apt-key add –

Thêm dòng sau vào /etc/apt/sources.list:

deb [arch=amd64] https://repo.fortinet.com/repo/forticlient/7.2/ubuntu/ /stable multiverse

Cập nhật danh sách gói: sudo apt install forticlient

Cài đặt FortiClient: sudo apt cài đặt forticlient

* Để cài đặt trên Ubuntu 22.04 LTS:

Cài đặt khóa gpg:

wget -O – https://repo.fortinet.com/repo/forticlient/7.2/debian/DEB-GPG-KEY | gpg –dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/repo.fortinet.com.gpg

Tạo /etc/apt/sources.list.d/repo.fortinet.com.listvới nội dung sau:

deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/repo.fortinet.com.gpg] https://repo.fortinet.com/repo/forticlient/7.2/debian/ stable non-free

Cập nhật Update package:

sudo apt-get update

Cài đặt FortiClient:

sudo apt install forticlient

3. Kết luận:

Trên đây là bài viết của mình về Cách cài đặt Forticlient Linux? – chúc các bạn thành công.

Leave a Reply