Cách Cài Đặt Pip Trên Ubuntu 20.04

Ở bài viết trước mình đã hướng dẫn các bạn Cách cài đặt PIP trên CentOS 7  – ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt PIP trên Ubuntu 20.04 nhé.

1. Cài đặt pip cho Python3

Pip3 có thể được cài đặt trên Ubuntu bằng trình quản lý gói APT. Để bắt đầu, hãy cập nhật danh sách gói như được hiển thị.

$ sudo apt update

Để cài đặt pip3 hãy chạy lệnh:

$ sudo apt install python3-pip

Lệnh cài đặt pip3 cũng như tất cả các thư viện và phần phụ thuộc Python. Sau khi hoàn tất cài đặt, hãy xác minh rằng pip3 đã được cài đặt bằng cách chạy lệnh:

$ pip3 –version

2. Cài đặt pip cho Python2:

Do đó, hãy bắt đầu bằng cách kích hoạt universe:

$ sudo add-apt-repository universe

Tiếp theo, cập nhật danh sách gói Ubuntu và cài đặt Python2 như sau:

$ sudo apt update
$ sudo apt install python2

Bạn có thể kiểm tra phiên bản Python2 bằng cách gọi lệnh:

$ python2 –version

Tiếp theo tiến hành tải get-pip.pyscript như hình.

$ curl https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py –output get-pip.py

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, bạn có thể xác minh phiên bản pip2 bằng cách chạy:

3. Cách sử dụng pip:

Để cài đặt một gói, hãy sử dụng cú pháp:

$ pip3 install package_name

Ví dụ: để cài đặt gói thư viện pandas được sử dụng để phân tích và khai thác dữ liệu, hãy chạy lệnh:

$ pip3 install pandas

Để cài đặt các gói từ một requirements.txttệp chạy:

$ pip3 -r install requirements.txt

Để gỡ cài đặt gói chạy:

$ pip3 uninstall package_name

Đó chỉ là một vài ví dụ về cách bạn có thể sử dụng trình quản lý gói pip để quản lý các gói Python.

Để được hỗ trợ về nhiều tùy chọn lệnh hơn và cách sử dụng:

$ pip3 --help

Leave a Reply