Cách cài đặt Java trên CentOS

Với bạn nào đang sử dụng VPS nhất là các phiên bản CentOS chúng ta cần cài đặt các ứng dụng chạy có Java thì cần cài Java để ứng dụng có thể chạy.

Để thuê VPS chạy CentOS bạn có thể mua tại: https://inet.vn/vps

1. Cài đặt Java trên CentOS

Cài đặt OpenJDK
  1. Đăng nhập vào SSH bằng quyền root
  2. Tìm kiếm phiên bản Java mới nhất:

yum search openjdk

  1. Cài đặt phiên bản mới nhất. Kể từ ngày 25 tháng 1 năm 2021:

yum install java-11-openjdk

Sau đó, bạn có thể thấy lệnh sau: There are unfinished transactions remaining. You might consider running yum-complete-transaction, or "yum-complete-transaction --cleanup-only" and "yum history redo last", first to finish them. If those don't work you'll have to try removing/installing packages by hand (maybe package-cleanup can help).
Nếu vậy, hãy chạy lệnh sau để hoàn thành các lệnh chưa hoàn chỉnh:

yum-complete-transaction –cleanup-only

yum history redo las

2. Cài đặt Oracle JRE/JDK

Bước 1: Truy cập https://www.oracle.com/java/technologists/javase-downloads.html

Bước 2: Chọn JDK Download cho phiên bản Java SE mới nhất 

Bước 3:  Tải xuống gói Linux RPM

Bước 4: Tải gói tệp RPM lên máy chủ của bạn qua cPanel, FTP hoặc SSH

Bước 5: Cài đặt gói RPM với quyền root của người dùng:

yum install /path-to-file/jdk-[version].rp

3. Check phiên bản Java

java -version

Leave a Reply