Cách cài đặt Unturned 2.2.5 trên Debian 8

Trong hướng dẫn này, mình sẽ hướng dẫn thiết lập máy chủ Unturned 2.2.5 trên máy chủ ảo VPS chạy Debian 8.

Cài đặt: Cập nhật hệ thống:

apt-get update -y

Cài đặt các gói sau để máy chủ Unturned hoạt động:

apt-get install screen unzip git htop -y

Thêm hỗ trợ  i386:

dpkg –add-architecture i386
apt-get update

Sau đó, cài đặt các thư viện này:

apt-get install lib32stdc++6 mono-runtime mono-devel libmono-cil-dev mono-reference-assemblies-2.0 libc6-dev-i386 -y

Tải xuống tệp máy chủ:

wget https://github.com/Unturned/server/releases/download/4.2/unturned-linux-dedicated.tar.gz
wget https://github.com/Horsuna/Unturned/releases/download/1/Managed.zip

Giải nén các tệp máy chủ:

tar -zxvf unturned-linux-dedicated.tar.gz

Di chuyển tệp vào thư mục máy chủ:

mv Managed.zip unturned-bin/Unturned_Data/

Bây giờ chuyển đến Unturned_Data

cd unturned-bin/Unturned_Data/

Bây giờ giải nén các tệp đã lưu trữ:

unzip Managed.zip

Chạy máy chủ 2.2.5 chưa được cài đặt mới của bạn:

cd ../
chmod +x dedicated.sh
./dedicated.sh

Cài đặt AdminCommands

AdminCommands là một cách tuyệt vời để có một số quyền kiểm soát máy chủ của bạn vì nó không có bảng điều khiển. Sử dụng git để lấy bản sao của các tệp mod trên máy chủ của bạn.

git clone https://github.com/Horsuna/Unturned.git
cd Unturned

Xác nhận rằng các tệp đã được nhân bản đúng cách bằng cách sử dụng ls. Đầu ra sẽ xuất hiện như sau:

ls
AdminCommands.dll Assembly-CSharp.dll ModLoader.dll README.md

Di chuyển ModLoadervà AdminCommandsvào tệp của máy chủ:

mv * ../Unturned_Data/Managed/

Tạo một thư mục mới cho AdminCommandsmod:

mkdir mods

Di chuyển AdminCommandsmod vào thư mục mod

mv AdminCommands.dll mods/
OK vậy là bạn đã cài đặt thành công Unturned 2.2.5 bằng AdminCommands trên Debian 8.

Leave a Reply