Cách cài đặt Omeka Classic 2.4 CMS trên VPS Debian 9 LAMP

Omeka Classic 2.4 CMS là nền tảng xuất bản kỹ thuật số mã nguồn mở miễn phí và Hệ thống quản lý nội dung (CMS) để chia sẻ các bộ sưu tập kỹ thuật số và tạo các cuộc triển lãm trực tuyến đa phương tiện. Omeka Classic 2.4 CMS cho phép các học giả, thủ thư, lưu trữ viên, chuyên gia bảo tàng và những người đam mê văn hóa chia sẻ các bộ sưu tập và nội dung phong phú với chi phí thấp mà không lo về chất lượng kỹ thuật và thiết kế.

1. Cập nhật hệ thống Debian 9

Trước khi cài đặt bất kỳ gói nào trên phiên bản máy chủ ảo Debian, bạn cũng sẽ cần phải cập nhật hệ thống. Đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào máy chủ bằng người dùng sudo không phải root

>>> Bạn có thể xem cách tạo ngươi dùng sudo qua bài viết này: Cách cài đặt Selfoss RSS Reader trên Debian 9 LAMP VPS

và chạy các lệnh sau:

sudo apt-get update
sudo apt-get -y upgrade

2. Cài đặt Máy chủ Web Apache

Cài đặt máy chủ web Apache:

sudo apt-get -y install apache2 

Sau đó, sử dụng systemctl để khởi động và cho phép Apache tự động thực thi tại thời điểm khởi động:

sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl start apache2

Kiểm tra tệp cấu hình trang web mặc định Apache của bạn để đảm bảo rằng DocumentRootchỉ thị trỏ đến đúng thư mục:

sudo vi /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf 

Các DocumentRoot cấu hình sẽ trông như thế này:

DocumentRoot "/var/www/html"

Bây giờ chúng ta cần bật mod_rewrite Apache, vì vậy hãy đảm bảo rằng tệp cấu hình trang web mặc định Apache của bạn vẫn đang mở và thêm các lệnh DirectoryApache sau ngay trước </VirtualHost>, để phần cuối của tệp cấu hình của bạn trông giống như sau:

  <Directory /var/www/html/>
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    allow from all
  </Directory>
</VirtualHost>

Bây giờ hãy lưu và thoát tệp, đồng thời kích hoạt mod_rewrite Apache:

sudo a2enmod rewrite

Sau đó sẽ restart apache:

sudo systemctl restart apache2

Bước 4: Cài đặt PHP 7.0

Bây giờ chúng ta có thể cài đặt PHP 7.0 cùng với tất cả các mô-đun PHP cần thiết được yêu cầu bởi Omeka Classic CMS:

sudo apt-get -y install php php-gd php-mbstring php-common php-mysql php-imagick php-xml libapache2-mod-php php-curl php-tidy php-zip

Bước 5: Cài đặt máy chủ MariaDB (MySQL)

Cài đặt máy chủ cơ sở dữ liệu MariaDB:

sudo apt-get -y install mariadb-server

Khởi động và kích hoạt máy chủ MariaDB tự động thực thi tại thời điểm khởi động:

sudo systemctl enable mariadb
sudo systemctl start mariadb  

Bảo mật cài đặt máy chủ MariaDB của bạn:

sudo mysql_secure_installation

 

Bước 6: Tạo cơ sở dữ liệu cho Omeka Classic CMS

Đăng nhập vào MariaDB shell với tư cách là root người dùng MariaDB bằng cách chạy lệnh sau:

sudo mariadb -u root -p

Để truy cập dấu nhắc lệnh MariaDB, chỉ cần nhập rootmật khẩu MariaDB khi được nhắc.

Chạy các truy vấn sau để tạo cơ sở dữ liệu MariaDB và người dùng cơ sở dữ liệu cho Omeka Classic CMS:

CREATE DATABASE omeka_db CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
CREATE USER 'omeka_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'UltraSecurePassword';
GRANT ALL PRIVILEGES ON omeka_db.* TO 'omeka_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

Bạn có thể thay thế tên cơ sở dữ liệu omeka_db và tên người dùng omeka_user 

Bước 7: Cài đặt tệp CMS của Omeka

Thay đổi thư mục làm việc hiện tại của bạn thành thư mục web mặc định:

cd /var/www/html/

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi có nội dung như 'No such file or directory'sau, hãy thử lệnh sau:

cd /var/www/ ; sudo mkdir html ; cd html

Thư mục làm việc hiện tại của bạn bây giờ sẽ là: /var/www/html/. Bạn có thể kiểm tra điều này bằng lệnh pwd(print working directory):

pwd

Bây giờ sử dụng wgetđể tải xuống gói cài đặt Omeka Classic CMS:

sudo wget https://github.com/omeka/Omeka/releases/download/v2.5.1/omeka-2.5.1.zip

Liệt kê thư mục hiện tại để kiểm tra xem bạn đã tải xuống tệp thành công chưa:

ls -la

Loại bỏ index.html:

sudo rm index.html

Cài đặt unzip để  có thể giải nén tệp:

sudo apt-get -y install unzip

Bây giờ giải nén tệp nén zip:

sudo unzip omeka-2.5.1.zip

Di chuyển tất cả các tệp cài đặt vào thư mục gốc của web:

sudo mv omeka-2.5.1/* /var/www/html

Thay đổi quyền sở hữu các tệp web để tránh mọi vấn đề về quyền:

sudo chown -R www-data:www-data * ./

Khởi động lại Apache một lần nữa:

sudo systemctl restart apache2

Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để chuyển sang bước cuối cùng.

Bước 8: Cài đặt ImageMagick

sudo apt-get -y install imagemagick

Bước 9: Hoàn thành cài đặt Omeka Classic CMS

 1. Để hoàn tất cài đặt Omeka Classic CMS, trước tiên chúng ta cần chỉnh sửa tệp cấu hình cơ sở dữ liệu Omeka Classic CMS, vì vậy trước tiên hãy đảm bảo rằng bạn đang ở trong webroot và sau đó mở db.init:sudo vi ./db.ini

  Thay thế các XXXXXXX giá trị bằng chi tiết cấu hình cơ sở dữ liệu của bạn, như sau:

  [database]
  host = "localhost"
  username = "omeka_user"
  password = "UltraSecurePassword"
  dbname = "omeka_db"
  prefix = "omeka_"
  charset = "utf8"
  ;port = ""

  Khi bạn đã thêm các giá trị cấu hình thích hợp, bạn có thể lưu và thoát khỏi tệp cấu hình.

 2. Bây giờ, hãy truy cập địa chỉ IP của phiên bản máy chủ trong trình duyệt của bạn hoặc nếu bạn đã định cấu hình cài đặt DNS của mình. Để truy cập trang cài đặt Omeka Classic CMS, hãy nhập địa chỉ IP phiên bản VPS của bạn vào thanh địa chỉ trình duyệt, sau đó /install/:
    http://YOUR_IP_ADDRESS/install/
  
 3. Trên Configure Your Sitetrang Omeka , nhập thông tin sau Default Superuser Account:
  Username:        <superuser username>
  Password:        <a secure password>
  Email:         <superuser email address>
  
 4. Tiếp theo, nhập thông tin sau Site Settings:
  Administrator Email:  <administrator email>
  Site Title:       <the title off the site>
  

  Bạn có thể để phần còn lại Site Settings ở giá trị mặc định của chúng hoặc bạn có thể chỉnh sửa chúng cho phù hợp với yêu cầu cá nhân của mình.

 5. Khi bạn hài lòng với các chi tiết cấu hình trang web ở trên, hãy nhấp Install để hoàn tất cài đặt.

Để truy cập phần quản trị, chỉ cần nhấp vào Admin Dashboard và nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn. Nếu bạn không được chuyển hướng đến trang đăng nhập quản trị, bạn có thể nhập địa chỉ quản trị theo cách thủ công:

http://YOUR_IP_ADDRESS/admin/

Bây giờ bạn đã sẵn sàng để bắt đầu thêm nội dung và định cấu hình các tài liệu và bộ sưu tập của mình. Như vậy là đã xong, chúc các bạn thành công.

Leave a Reply