Hướng dẫn cách kiểm tra tốc độ mạng của máy chủ VPS

Bạn có thể sử dụng lệnh speedtest-cli để kiểm tra dung lượng mạng của máy chủ VPS tại một số điểm. Tuy nhiên, bạn có thể –list để tạo danh sách các máy chủ speedtest. Sau đó, bạn có thể sử dụng ID máy chủ kết quả để nhắm mục tiêu một máy chủ speedtest nhất định.

Lệnh sau sẽ hiển thị danh sách:
curl -s https://raw.githubusercontent.com/sivel/speedtest-cli/master/speedtest.py | python - --list | grep -i hivelocity
danh sách máy chủ speedtest-cli

Điều này sẽ hiển thị danh sách các máy chủ, số bên trái là ID mà chúng ta sẽ cần thay thế #####. Phần cuối cùng của lệnh, grep -i hivelocity sẽ chỉ hiển thị các kết quả có Hivelocity trong tên (-i không phân biệt chữ hoa chữ thường). Sau đó, bạn có thể sử dụng--server để chỉ định máy chủ khi chạy kiểm tra tốc độ, như sau:

curl -s https://raw.githubusercontent.com/sivel/speedtest-cli/master/speedtest.py | python - --server 18958

Lệnh trên sẽ chạy kiểm tra tốc độ đối với máy chủ ở Tampa bằng cách sử dụng speedtest-cli. Nếu bạn không muốn viết tập lệnh trực tiếp sang Python, nó cũng có thể được tải xuống.

wget https://raw.githubusercontent.com/sivel/speedtest-cli/master/speedtest.py
python speedtest.py --list
python speedtest.py --server #####

Bạn có thể tìm thấy mã nguồn của speedtest-cli tại đây: https://github.com/sivel/speedtest-cli

Leave a Reply