Cách cài đặt WordPress trên máy chủ Debian 8

Chuẩn bị:

  • Một VPS chạy hệ điều hànhDebian 8.
  • Tài khoản root

1. Cài đặt WordPress

Tải xuống các tệp wordpress trong thư mục/html của bạn bằng cách chạy các lệnh bên dưới:

cd /var/www/html/

và tải xuống các tập tin wordpress mới nhất:

wget https://wordpress.org/latest.zip

Bây giờ, chúng ta phải cài đặt giải nén để giải nén các tập tin wordpress của mình:

sudo aptitude install unzip

Giải nén các file wordpress trong thư mục /var/www/html:

unzip -q latest.zip

Và sau đó chúng ta đặt quyền thích hợp cho thư mục:

chown -R www-data:www-data /var/www/html/wordpress

chmod -R 755 /var/www/html/wordpress

Sau đó, chúng ta sẽ cần tạo một thư mục /upload bên dưới thư mục /wp-content để có thể tạo nội dung và tải tệp lên đó.

mkdir -p /var/www/html/wordpress/wp-content/uploads

Cuối cùng, chúng ta sẽ cần cho phép máy chủ web đọc và ghi vào thư mục này. chúng ta sẽ phải chỉ định quyền sở hữu của người dùng và nhóm cho các tệp, chúng ta có thể thực hiện điều đó bằng cách:

chown -R www-data:www-data /var/www/html/wordpress/wp-content/uploads

2. Tạo cơ sở dữ liệu bằng Mysql

Đi tới dòng lệnh máy chủ vps của bạn và đăng nhập vào máy chủ mysql của bạn bằng quyền root. Bạn sẽ phải tạo cơ sở dữ liệu wordpress, người dùng và mật khẩu.

mysql -u root -p

Đối với hướng dẫn này, chúng ta sẽ tạo một cơ sở dữ liệu có tên ” order_newdatabasename ” với người dùng ” order_dbuser ” và mật khẩu là ” mynewpassword “.
Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ tự tạo thông tin xác thực của mình, vì vậy vui lòng viết nó ra một mảnh giấy hoặc tạo một tập tin để lưu trữ những thông tin xác thực này để bạn không bị mất nó sau này khi chúng tôi cần.

CREATE DATABASE wordpress_sample;

CREATE USER wp_user@localhost IDENTIFIED BY 'wp_password';

GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress_sample.* TO wp_user@localhost;

Sau khi cấp tất cả các đặc quyền, hãy xóa kho thông tin xác thực để mysql có thể đọc lại.

FLUSH PRIVILEGES;

sau đó thoát mysql:

exit


OK vậy là đã xong – chúng ta mở trình duyệt web của bạn và nhập địa chỉ IP của máy chủ vps của bạn là xong – chúc các bạn thành công.

Leave a Reply