Cấu hình và chạy SYMFONY (PHP) trên UBUNTU

1. Cách cấu hình và chạy SYMFONY (PHP) trên UBUNTU?

Bước # 1: Cài đặt composerbằng cách chạy: $ sudo apt install composer

Bước #2: Tạo ví dụ về ứng dụng symfony mới và lưu ứng dụng vào (ví dụ: /var/www/symfony):

$ cd /var/www/ $ sudo apt install php $ sudo apt install php-xml $ composer create-project symfony/skeleton symfony $ cd symfony $ composer require symfony/web-server-bundle --dev ^4.4.2 $ composer install

Bước # 3: Chạy máy chủ bằng cách chạy: $ php bin/console server:run VPS.IP.ADDRESS:port

Đầu ra:

[OK] Server listening on http://VPS.IP.ADDRESS:port

// Quit the server with CONTROL-C.

PHP 7.2.24-0ubuntu0.19.04.2 Development Server started at ...
Listening on http://VPS.IP.ADDRESS:port
Document root is /var/www/symfony/public
Press Ctrl-C to quit.

Điều hướng đến xxx.xxx.xxx:port url (trong đó xxx.xxx.xxx là ip máy chủ và trong đó cổng là cổng được chọn)

Leave a Reply