Cách gỡ cài đặt Cloudlinux khỏi cpanel

1. Gỡ cài đặt Cloudlinux khỏi cPanel :

# sh cldeploy -c

Xin lưu ý rằng một số gói từ kho lưu trữ CloudLinux sẽ vẫn có mặt. Chúng giống như các gói CentOS và không cần phải gỡ bỏ. Chúng sẽ được cập nhật trong tương lai từ kho lưu trữ của CentOS khi các phiên bản mới ra mắt.

Bạn có thể sử dụng thêm các bước dưới đây:

  1. Kiểm tra xem máy chủ của bạn đã được cài đặt Cloudlinux trong đó chưa bằng lệnh bên dưới.

# /usr/local/cpanel/bin/cloudlinux_system_install -c

2) Cập nhật RPM do CentOS cung cấp

# yum upgrade -y

3) Xây dựng lại Apache

# /usr/local/cpanel/scripts/easyapache –build

Hoặc

# /scripts/easyapache –build

4) Cài đặt lại kernel  CloudLinux.

# yum –disableexcludes=all install kernel

5) Xóa kernel CloudLinux

# rpm -qa |awk ‘/^kernel.*lve/ {print $1|”xargs yum -y erase”}’

6) Cài đặt lại mọi RPM do CloudLinux cung cấp cũng do CentOS cung cấp

# rpm -qa –qf “[%{VENDOR} %{NAME}n]“|awk ‘/CloudLinux/ {print $2|”xargs yum install -y”}’

7) Hạ cấp mọi RPM do CloudLinux cung cấp xuống phiên bản CentOS

# rpm -qa –qf “[%{VENDOR} %{NAME}n]“|awk ‘/CloudLinux/ {print $2|”xargs yum hạ cấp -y”}’

8) Xóa mọi RPM cụ thể của CloudLinux còn lại

# rpm -qa –qf “[%{VENDOR} %{NAME}n]“|awk ‘/CloudLinux/ {print $2|”xargs yum erase -y”}’

9) Nâng cấp  RPM do CentOS cung cấp

# yum upgrade -y

10)Khởi động lại máy chủ để sử dụng kernel mới không phải CloudLinux

# reboot

Cách cài đặt REDIS và PhP REDIS trên máy chủ CPANEL CENTOS 7
CloudLinux là gì và nó giúp gì cho Shared Hosting? 

 

Leave a Reply