Cách sử dụng LNMP cài đặt môi trường trang web

1. Cài đặt CentOS (6.X hoặc 7.X);

Tải xuống gói LNMP và cài đặt nó.

wget http://soft.vpser.net/lnmp/lnmp1.5.tar.gz -cO lnmp1.5.tar.gz && tar zxf lnmp1.5.tar.gz && cd lnmp1.5 && ./install.sh lnmp

Nếu không tìm thấy lệnh wget:, trước tiên bạn cũng có thể cài đặt wget,

yum install wget

Khi cài đặt LNMP, bạn có thể chọn phiên bản Mysql như sau:

Nhập mật khẩu:

Phiên bản PHP:

Khi cài đặt xong chương trình, nó sẽ ghi lại cấu hình tường lửa của bạn và chấp nhận cổng 80/443 tcp.

Leave a Reply