Cài đặt ORACLE JAVA và OPENJDK cho Linux

1.Cài đặt OPENJDK 7

Các lệnh dưới đây sẽ cài đặt OpenJDK 7 JRE & JDK để bạn phân phối lựa chọn.

ĐỐI VỚI OPENJDK 7 JRE

Ubuntu / Debian:

sudo apt-get install openjdk-7-jre 

CentOS / Fedora:

sudo yum install java-1.7.0-openjdk

ĐỐI VỚI OPENJDK 7 JDK

Ubuntu / Debian:

sudo apt-get install openjdk-7-jdk 

CentOS / Fedora:

sudo yum install java-1.7.0-openjdk-devel

CÀI ĐẶT OPENJDK 8

Các lệnh dưới đây sẽ cài đặt OpenJDK 8 JRE & JDK để bạn phân phối lựa chọn.

ĐỐI VỚI OPENJDK 8 JRE

Ubuntu / Debian:

sudo apt-get install openjdk-8-jre 

CentOS / Fedora:

sudo yum install java-1.8.0-openjdk

ĐỐI VỚI OPENJDK 8 JDK

Ubuntu / Debian:

sudo apt-get install openjdk-8-jdk 

CentOS / Fedora:

sudo yum install java-1.8.0-openjdk-devel

2. CÀI ĐẶT ORACLE JAVA 8

Phần này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Oracle Java 8. Phiên bản hiện tại khi viết bài hướng dẫn này là phiên bản 8u102.

Lưu ý: Bạn phải chấp nhận Thỏa thuận cấp phép mã nhị phân Oracle cho Java SE, đây là một trong các bước bao gồm, trước khi cài đặt Oracle Java.

Ubuntu / Debian:

sudo apt-get install oracle-java8-installer

CentOS / Fedora:

wget http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u102-b14/jdk-8u102-linux-x64.rpm
sudo yum localinstall jdk-8u102-linux-x64.rpm

Bây giờ java đã được cài đặt trên hệ thống của bạn, bây giờ bạn có thể sử dụng nó để phát triển và chạy các ứng dụng dựa trên java.

Leave a Reply