Cách thay đổi max_user_connections trong VPS

Mặc định VPS sẽ cho phép một số kết nối tối đa tới VPS của bạn và thường theo VPS của nhà cung cấp dịch vụ Ví dụ mặc định của VPS là  của chúng tôi là cho phép 30 connections. Tuy nhiên, nếu bạn cần thay đổi cài đặt, bạn sẽ cần phải làm như vậy trong tệp my.cnf – bạn có thể làm điều này trong VPS của mình.

 1. Sửa đổi cài đặt max_user_connections của bạn

Bước 1: Đăng nhập vào máy chủ của bạn thông qua SSH.
Bước 2: Di chuyển đến thư mục / etc.
Bước 3: Mở tệp my.cnf để chỉnh sửa usng nano, vim
Bước 4: Xác định vị trí cài đặt tương tự như dưới đây:

max_user_connections = 30

Bước 5: Thay đổi connections theo yêu cầu của bạn. Thí dụ:

max_user_connections = 50

Bước 6: Đóng trình soạn thảo của bạn, lưu các thay đổi.

Leave a Reply