Cách thay đổi tệp php.ini chính của bạn trên VPS

Bước 1: Đăng nhập vào máy chủ của bạn thông qua SSH.

Bước 2: Sử dụng lệnh sau để mở tệp để chỉnh sửa: nano /usr/local/lib/php.ini

Bước 3: Kích hoạt tính năng Find  bằng cách nhấn crtl + W và sau đó nhập cài đặt mong muốn (post_max_size)

Bước 4: Thay đổi cài đặt về cấu hình mong muốn của bạn. Mình đã thay đổi cài đặt post_max_size thành 16M.

Bước 5: Lưu những thay đổi bằng cách nhấn Crtl + O . Bạn sẽ được nhắc nhập tên tệp, nhấn Enter để giữ nguyên tên.

Bước 6: Thoát trình soạn thảo bằng cách nhấn Ctrl + X

Bước 7:  Thoát SSH.

Leave a Reply