Cách thay đổi timezone trên máy chủ linux

Để thay đổi time zone trên máy chủ Linux, Quý khách vui lòng thực hiện các bước hướng dẫn sau:

1. Xác định giờ đang chạy trên máy chủ Linux

Xác định giờ đang chạy trên máy chủ Linux bằng câu lệnh sau:
#date

2. Thay đổi timezone:

Sau khi xác định được timezone đang chạy trên máy chủ, tiến hành thay đổi timezone như sau:
Xem các timezone bằng lệnh:
# ls /usr/share/zoneinfo/

Xem các timezone Asia
# ls /usr/share/zoneinfo/Asia

Sau khi đã xác định được timezone muốn thay đổi quý khách cần copy chúng về /etc/loccaltime bằng lệnh:
# cp /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime

3. Kiểm tra lại timezone:

Kiểm tra lại timezone đã được cập nhật hay chưa.
#date

4. Đồng bộ giờ qua internet.

Quý khách có thể đồng bộ giờ qua internet bằng dịch vụ ntpdate.
Để cài ntp dùng lệnh:
# yum install -y ntp

Đồng bộ giờ chạy lệnh:
# ntpdate vn.pool.ntp.org
# service ntpd start

Leave a Reply