Cách thêm khoá SSH vào trang dịch vụ của bạn

1. Giới thiệu

Hướng dẫn này sẽ giải thích cách bạn có thể thêm khóa SSH vào trang dịch vụ của mình. Bằng cách này, bạn có thể dễ dàng thêm chúng vào máy chủ của mình khi tạo máy chủ mới. Khóa SSH cũng có thể được thêm vào các máy chủ hiện có theo cách này.

2. Sao chép khóa SSH của bạn

Để sao chép khóa, bạn cần đến các vị trí lưu khóa. Điều này có thể khác đối với bạn và nó cũng phụ thuộc vào hệ điều hành bạn đang chạy. Vui lòng mở tệp và sao chép nội dung của khóa công khai của bạn. Nội dung sẽ giống như thế này.

ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABgQDpMevYDI3OPs84r6ux+wK4tI7CtmQ/BHv3IEFe3mAuGDI30uJNMCCRY0ysC/s40/L7FIgLdJHZ6MkUKmhXRWF8RrtyemycsAnj8idTqNRXOB1v/oKpDNJY5Mpb6+cwtzN1BBmQMfYbJmE+pA6wvrmkQD8l1DvFaGrrrybZ60ZqAEbRcEtdDVaWPQGS6RcmoHQ7hK06hrCIeuYfcENogQLfc2wgimsItUC5/Dp0NkG5XefNoAewrgqbyBZ1GwYCEsiSIiZvHn+nDupWGeRnvrSWEePjBJ0zzX4Tcm7ncSETbOPV699KJh4y4z7a66LNC6d6vY9RAl37ha+HwgZeSRJVQOwfFrBg82PoF1jI5Cn7Ib2AugyyhXo7kyOwQefMpigkCBCMrzZCs9/QX+z12sbvjON1wLsvmjp9S7SfyPyvpNvQBvz7l5VSYqR5+oeERjaXSxIfCr4SuvYAbUf89npsQSqzmVdqX7oEcqsf0Wsfx0pC5dNrMeq6M7rz5bJujG8= <username>@localhost

Sau khi bạn sao chép khóa của mình, hãy truy cập trang dịch vụ [1]. Đi đến hồ sơ của bạn. Và chọn SSH KEYS . Nhấp vào Thêm khóa SSH

Bây giờ bạn có thể tạo nhãn cho khóa của mình. Bên dưới SSH KEY , bạn có thể dán khóa mà chúng tôi đã sao chép trước đó. Sau khi dán khóa, hãy nhấp vào THÊM KHÓA Khóa của bạn hiện đã được lưu Bây giờ, khóa của bạn sẽ hiển thị trên trang hồ sơ của bạn trong SSH KEYS .

Leave a Reply