Cài đặt Nextcloud trên Ubuntu

1. Nextcloud là gì?

Nextcloud là một nền tảng phần mềm mã nguồn mở dùng để lưu trữ và chia sẻ tệp tin trên đám mây. Nó được thiết kế để cung cấp một giải pháp tự lưu trữ, cho phép người dùng có thể kiểm soát hoàn toàn dữ liệu của mình mà không phải phụ thuộc vào các dịch vụ đám mây công cộng như Google Drive, Dropbox hay OneDrive.

2. Cách cài đặt Nextcloud trên Ubuntu 20.04

Trước tiên, bạn sẽ cần cài đặt Apache, MariaDB, PHP và các phần mở rộng PHP khác:

sudo apt-get install apache2 mariadb-server apache2 php7.2 php7.2-gd php7.2-json php7.2-mysql php7.2-curl php7.2-mbstring php7.2-intl php7.2-imagick php7.2-xml php7.2-zip libapache2-mod-php7.2 unzip wget -y

Mở tệp php.ini và chỉnh sửa một số cài đặt:

sudo nano /etc/php/7.2/apache2/php.ini

Thực hiện những thay đổi sau:

/etc/php/7.2/apache2/php.ini

file_uploads = On
allow_url_fopen = On
memory_limit = 256M
upload_max_filesize = 100M
display_errors = Off
date.timezone = America/Chicago

Lưu và đóng tập tin. Sau đó, khởi động dịch vụ Apache và MariaDB và cho phép chúng khởi động lại hệ thống bằng lệnh sau:

sudo systemctl start apache2
sudo systemctl start mariadb
sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl enable mariadb

Tiếp theo tạo cơ sở dữ liệu và người dùng cho NextCloud:

mysql -u root -p

Cung cấp mật khẩu gốc của bạn sau đó tạo cơ sở dữ liệu và người dùng cho NextCloud bằng lệnh sau:

CREATE DATABASE nextclouddb;
CREATE USER ‘nextclouduser’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘password’;

Cấp tất cả các đặc quyền trên cơ sở dữ liệu NextClod bằng lệnh sau:

GRANT ALL ON nextclouddb.* TO ‘nextclouduser’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘password’ WITH GRANT OPTION;

Tiếp theo, xóa các đặc quyền và thoát khỏi trình MariaDB bằng lệnh sau:

FLUSH PRIVILEGES;;
EXIT;

Tiếp theo, cài đặt Nextcloud:

wget https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-16.0.3.zip

Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy giải nén tệp đã tải xuống vào thư mục gốc của web Apache bằng lệnh sau:

sudo unzip nextcloud-16.0.3.zip -d /var/www/html/

Tiếp theo, cấp quyền thích hợp cho thư mục nextcloud:

sudo chown -R www-data: /var/www/html/nextcloud

* Định cấu hình Apache cho NextCloud

Tiếp theo, tạo tệp máy chủ ảo Apache cho NextCloud bằng lệnh sau:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf

Thêm các dòng sau:

<VirtualHost *:80> ServerAdmin admin@example.com DocumentRoot /var/www/html/nextcloud/ ServerName example.com <Directory /var/www/html/nextcloud/> Tùy chọn +FollowSymlinks AllowOverride All Yêu cầu tất cả được cấp <IfModule mod_dav. c> Tắt Dav </IfModule> SetEnv HOME /var/www/html/nextcloud SetEnv HTTP_HOME /var/www/html/nextcloud </Directory> ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log kết hợp </VirtualHost>

Lưu và đóng tập tin. Sau đó, kích hoạt tệp và các mô-đun cần thiết khác bằng lệnh sau:

sudo a2ensite nextcloud.conf
sudo a2enmod rewrite
sudo a2enmod headers
sudo a2enmod env
sudo a2enmod dir
sudo a2enmod mime

Khởi động lại dịch vụ Apache để áp dụng:

sudo systemctl restart apache2

3. Kết luận:

Ok vậy là đã xong  – chúng ta đã Cài đặt Nextcloud trên Ubuntu như trên bài viết là đã xong – chúc các bạn thành công.

Leave a Reply