Cách tìm file nào sử dụng nhiều dung lượng nhất trên Linux

1. Cách tìm file nào sử dụng nhiều dung lượng nhất trên Linux?

Linux Shell là một công cụ mạnh mẽ cho rất nhiều tác vụ, đây là một lệnh duy nhất để tìm các thư mục có mức sử dụng đĩa lớn.

Chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh:

du -h <dir> 2>/dev/null | grep ‘[0-9\.]\+G’

Tiếp theo sử dụng lệnh:

du -h

Hiển thị thư mục và kích thước của từng thư mục ở định dạng

2>/dev/null

Loại bỏ đầu ra của các thư mục không phải (chẳng hạn như /proc/)

grep ‘[0-9\.]\+G’

Sắp xếp các thư mục có dung lượng từ 1 GB trở lên..

2. Kết luận?

OK trên đây là bài viết của mình về” Cách tìm file nào sử dụng nhiều dung lượng nhất trên Linux” – chúc các bạn thành công.

Leave a Reply