Cách cài đặt Yay Trên ArchLinux

1. Yay là gì?

Yay là một trình trợ giúp Aur được phát triển có chức năng tìm kiếm/cài đặt tương tác. Nó cho phép bạn hoàn thành TAB, tải xuống PKGBUILD từ AUR hoặc ABS và định vị các nhà cung cấp gói phù hợp trong quá trình tìm kiếm.

* Chuẩn bị:
  • Một VPS – bạn có thể mua tại đây
  • Có phiên bản Arch Linux có quyền truy cập SSH.

2. Cách cài đặt Yay Trên ArchLinux?

Bước 1: Đăng nhập vào phiên bản ArchLinux của bạn và chạy lệnh

$ sudo pacman -Syy

Bước 2: Tiếp theo, cài đặt gói base-devel

$ sudo pacman -S –needed base-devel

Bước 3: Tiếp theo, cài đặt git:

$ sudo pacman -S git

Bước 4: Sau khi cài đặt git, hãy tiến hành sao chép kho lưu trữ yay git bằng lệnh:

$ sudo git clone https://aur.archlinux.org/yay.git

Chạy tiếp lệnh:

$ ls

$ sudo chown -R cloudcone:users yay

Để xác nhận, hãy chạy ls:

Bước 5:  Điều hướng vào thư mục ‘yay’ và xây dựng

$ cd yay
$ makepkg -si

$ yay –version

Để cài đặt gói bằng yay, hãy sử dụng cú pháp:

$ yay -S package

Ví dụ:

$ yay – S nodejs

Để xóa gói, hãy chạy:

$ yay -Rns package

Cập nhật các gói hệ thống

$ yay -Syy

Để thực hiện nâng cấp toàn bộ hệ thống, hãy chạy:

$ yay -Syu

Để xem thêm tùy chọn về cách sử dụng yay:

$ man yay

Leave a Reply