Cài đặt Redis trên cloud vps để tối ưu như thế nào?

Để chuẩn bị chạy các lệnh bên dưới này, hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào máy chủ vps của mình với tư cách là root user.

1. Đăng nhập vào máy chủ của bạn thông qua SSH

2. Tải xuống bản phát hành Redis ổn định mới nhất dưới dạng tệp nén: 

wget http://doad.redis.io/redis-urdy.tar.gz

3. Giải nén tập tin

tar xvzf redis-stable.tar.gz

4. Chạy

cd redis-stable

5. Chạy lệnh make :

make

6. Hoàn tất cài đặt bằng lệnh này:

make install
Quá trình cài đặt redis có thể mất một vài phút.

Khi bạn đã hoàn tất cài đặt, hãy đảm bảo chạy lệnh này để chạy máy chủ:

redis-server

* Cách kiểm tra cài đặt của bạn

Kiểm tra và xem liệu quá trình cài đặt của bạn có thành công hay không bạn có thể sử dụng lệnh này:

ping redis-cli

Nếu kết quả trả về là PONG thì chúc mừng bạn đã thành công việc đặt Redis trên cloud vps nhé.

Leave a Reply