Cài đặt và cấu hình DHCP Server trên CentOS 6.8

1. Cài đặt DHCP Server trong CentOS?

Để cài đặt được DHCP Server trên hệ thống máy chủ chúng ta chạy lệnh:

yum install dhcp -y

2. Cấu hình DHCP Server?

Trước tiên bạn phải xác định được muốn cấu hình DHCP Server chạy trên interface nào. Ở đây mình gán cho eth0.

[root@dhcp ~]# vi /etc/sysconfig/dhcpd
# Command line options here
DHCPDARGS=eth0

Save and close :wq!

Copy cấu hình mẫu sang /etc/dhcp/

cp /usr/share/doc/dhcp-4.1.1/dhcpd.conf.example /etc/dhcp/dhcpd.conf
cp: overwrite `/etc/dhcp/dhcpd.conf’? y

Bây giờ tiến hành edit file dhcpd.conf để cấu hình DHCP Server

vi /etc/dhcp/dhcpd.conf

Đặt tên miền và tên máy chủ

[...]

# option definitions common to all supported networks...
 option domain-name "conglinh.com";
 option domain-name-servers dhcp.conglinh.com;

[...]

Nếu máy chủ DHCP này là máy chủ DHCP chính thức cho các mạng nội bộ, bạn nên bỏ ghi chú dòng sau:

[...]
authoritative;
[...]

Xác định subnet, dải địa chỉ IP, tên miền và máy chủ tên miền như dưới đây:

[...]
# A slightly different configuration for an internal subnet.
 subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 {
 range 192.168.2.20 192.168.2.90;
 option domain-name-servers 8.8.8.8;
 option domain-name "thuecloudvps.net";
 option routers 192.168.2.1;
 option broadcast-address 192.168.2.255;
 default-lease-time 600;
 max-lease-time 7200;
 }
[...]

Ở trên, mình đã cấu hình cấp IP cho mạng 192.168.2.0/24 với dãy IP cấp phát từ từ 192.168.2.20 – 192.168.2.90

  • Domain-name: conglinh.com
  • Domain-name-servers: 8.8.8.8
  • Default gateway: 192.168.2.1
  • Broadcast: 192.168.2.255
  • Thời gian cho thuê là 600s = 10 phút.

Nếu bạn muốn cấp IP cho một host cụ thể nào đó bạn có thể dựa vào địa chỉ MAC, ở dưới là mình cấu hình cấp địa chỉ 192.168.2.25 cho thiết bị có địa chỉ MAC là 00:50:56:c0:00:08

[...]
host win7-giamdoc {
 hardware ethernet 00:50:56:c0:00:08; 
 fixed-address 192.168.2.25; 
} 
[...]

3. Khởi động dịch DHCP Server

service dhcpd start

4. Bật dịch vụ DHCP Server cùng với hệ thống

chkconfig dhcpd on

Leave a Reply