Cài đặt và chạy VUE trên UBUNTU 19.04

1. Điều kiện tiên quyết:

Máy chủ web (Apache2)

2. Các bước cài đặt và chạy VUE trên Ubuntu 19.04

Bước # 1: Cài đặt npmvà vue chạy:

$ apt install npm $ npm install -g @vue/cli

Bước # 2: Thêm tệp dự án của bạn trên máy chủ (ví dụ: từ GitHub bằng clonelệnh) trong hướng dẫn này, hãy sử dụng một ví dụ ứng dụng vue rất đơn giản và lưu ứng dụng vào (ví dụ /var/www/vueapp:):

$ cd /var/www/ $ vue create vueapp $ cd vueapp

Bước # 3: Chạy máy chủ bằng cách chạy:

$ npm run server

Đầu ra:

App running at:
  - Local:   http://localhost:8080/ 
  - Network: unavailable

  Note that the development build is not optimized.
  To create a production build, run npm run build.

Điều hướng đến url xxx.xxx.xxx:8080 (trong đó xxx.xxx.xxx là ip máy chủ)

Leave a Reply