Cài đặt XAMPP trên Linux

Về XAMPP thì có lẽ tôi không cần phải nói nhiều. Sau đây chỉ xin giới thiệu về cài đặt nó trên Linux. Trước hết truy cập trang web sau để tải về phiên bản XAMPP cho Linux: http://www.apachefriends.org. Bác nào chưa thuê hosting thì có thể dùng xampp test thử trước cũng được.

Nhập mật khẩu của root, cửa sổ Nautilus hiện ra, copy thư mục XAMPP vào /opt, để khởi động XAMPP gõ /opt/lampp/lampp start.

Mở  trình duyệt, gõ http://localhost để kiểm tra thử.

Một số lưu ý khi sử dụng:

[1]. Sau khi cài đặt XAMPP khi gõ http://localhost trình duyệt sẽ tự động chuyển hướng tới http://localhost/xampp. Để thay đổi mặc định ban đầu này: Vào thư mục xampp/htdocs thay đổi (hoặc đổi tên hoặc xóa) file index.php cho phù hợp với mục đích của mình.

[2]. Để tạo site dạng http://localhost/Joomla cần thêm đoạn code sau vào file xampp/apache/conf/httpd.conf

Alias /Joomla/ "/www/Joomla/"
<Directory "/www/Joomla/">
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride all
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>

Trong đó /www/Joomla/ là đường dẫn tới thư mục Joomla của bạn

[3]. Để tăng cường bảo mật mở Linux Shell và chay dòng lệnh sau:

 /opt/lampp/lampp security

[4]. Để XAMPP tự chạy sau khi Reboot (giống như một service trong Windows chạy ở chế độ Automatic). Xem hướng dẫn sau: http://www.apachefriends.org/en/faq-xampp-linux.html#fsl

Leave a Reply