Hướng dẫn cách Xóa MySQL/MariaDB user account trên CentOS

Bài viết này mình sẽ thực hiện trên máy chủ ảo vps centos 7 nhé. Các bạn lưu ý nên thực hiện thao tác backup trước khi xoá dữ liệu.

Bước 1: Xóa MySQL/MariaDB user

Đăng nhập vào MySQL shell bằng quyền root

Mã:
mysql -u root -p mysql

– Bước 2: Liệt kê danh sách MySQL user

Mã:
SELECT User,Host FROM mysql.user;

– Bước 3: List grants mysql user

Mã:
mariadb> SHOW GRANTS FOR 'ten_user'@'localhost';

– Bước 4: Revoke all grants mysql user

Mã:
mariadb> REVOKE ALL PRIVILEGES, GRANT OPTION FROM 'ten_user'@'localhost';

– Bước 5: Xóa user

Mã:
mariadb> DROP USER 'ten_user'@'localhost';

– Bước 6: Xóa cơ sở dữ liệu,

Mã:
mariadb> DROP DATABASE ten_db;

Leave a Reply