Hướng dẫn đăng nhập SSH Microsoft Azure

Theo mặc định khi bạn tạo VPS tại Microsoft Azure sẽ không được quyền đăng nhập SSH với root mà đăng nhập với quyền user. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn mở quyền SSH root trên VPS.

Hướng dẫn đăng nhập SSH Microsoft Azure

Bước 1: Đăng Nhập SSH VPS

Bạn đăng nhập vào ssh vps ở đây mặc định khi tạo vps bạn sẽ phải tạo SSH key hoặc user để đăng nhập, ở đây mình đăng nhập với user mình đã tạo.

Bước 2: Mở Quyền root

Bạn đổi mật khẩu root với lệnh sau:

sudo passwd root

Đăng nhập vào root với lệnh và nhập mật khẩu bạn vừa đổi ở trên

su root

Bạn mở file /etc/ssh/sshd_config và sửa lại các dòng sau

#PermitRootLogin no bỏ dấu # sửa thành PermitRootLogin yes

PasswordAuthentication no sửa thành PasswordAuthentication yes

Lưu file này sau đó restart sshd service

service sshd restart

Chúc bạn thành công!

Leave a Reply