Kích hoạt Sudo cho người dùng của bạn trên Ubuntu và Centos

 

1. Ubuntu 17.04

Cho phép sudo quét tất cả người dùng trong nhóm. Để xác nhận bạn nhập lệnh để chạy

cat /etc/sudoers |grep %sudo

Add người dùng chưa trong nhóm vào:

useradd <yourusername>

thiết lập mật khẩu:

passwd <yourusername>

thêm người dùng của bạn vào nhóm sudo bằng lệnh

usermod -a -G sudo <username>

Bây giờ bạn cần đăng nhập lại để xem sudo có hoạt động không?

sudo su –

nhập mật khẩu của bạn và bạn nên đăng nhập với tư cách người dùng root

Theo mặc định, sudo bật chức nằng mật khẩu cho người dùng của bạn, nếu bạn muốn thiết lập quyền truy cập sudo không mật khẩu, chỉ cần chỉnh sửa / etc / sudo để chuỗi đó, bắt đầu bằng% sudo:

cat /etc/sudoers |grep %sudo
%sudo ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL

Bây giờ bạn có thể sử dụng sudo mà không cần mật khẩu

2. Centos 7.4

Chạy lệnh:

cat /etc/sudoers |grep %wheel

Add một người dùng

useradd <username>

Tạo mật khẩu:

passwd <username>

Thêm người dùng vào group:

usermod -a -G wheel <username>

Cuối cùng bạn đã biết cách thiết lập sudo cho người dùng của mình trên Centos và Ubuntu và chạy các lệnh của bạn bằng sudo. Chúc các bạn thành công.

Leave a Reply