Reset password root Mysql

Vì một lý do nào đó bạn quên mất password root mysql. phải làm sao bây giờ. Đừng lo lắng, các bạn chỉ cần làm theo các bước sau là sẽ reset password root mysql ngay:

Bước 1: Stop dịch vụ MySQL

#/etc/init.d/mysqld stop

Bước 2: Start dịch vụ MySQL

# mysqld_safe –skip-grant-tables &

Bước 3: Kết nối tới MySQL

# mysql -u root

Bước 4: Tạo password root MySQL mới. Đây cũng là bước để reset password root mysqlad

mysql> use mysql;
mysql> update user set password=PASSWORD(“NEWPASSWORD”) where User=’root’;
mysql> flush privileges;
mysql> quit

Bước 5: Stop MySQL Server.

# /etc/init.d/mysqld stop

Bước 6: Start MySQL Server và kiểm tra password mới.

# /etc/init.d/mysqld start
# mysql -u root -p

Vậy là xong rồi. Chúc các bạn thành công

Leave a Reply