VPS đột nhiên full dung lượng? cách kiểm tra và fix

Bước 1: SSH vào VPS

Bước 2: Kiểm tra tổng quát dung lượng

[root@abc.com /]# df -h

Thông báo trả về

[root@abc.com /]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/ploop40347p1 20G 19G 15M 100% /
none 1.0G 4.0K 1.0G 1% /dev
none 1.0G 0 1.0G 0% /dev/shm

Tại đây bạn thấy dung lượng đã full 100%, chỉ còn trống 15MB

Bước 3: Kiểm tra chi tiết từng thư mục, file

Bạn truy cập về thư mục root bằng lệnh

[root@abc.com /]# cd /
Sau đó gỏ tiếp lệnh du -sh * để liệt kê chi tiết

[root@abc.com /]# du -sh *

Thông báo trả về như sau:

[root@abc.com /]# du -sh *
12K aquota.group
8.0K aquota.user
0 backup
6.8M bin
42M boot
4.0K dev
23M etc
16G home
291M lib
18M lib64
16K lost+found
4.0K media
4.0K mnt
4.0K opt
du: cannot access `proc/2597/task/2597/fd/4′: No such file or directory
du: cannot access `proc/2597/task/2597/fdinfo/4′: No such file or directory
du: cannot access `proc/2597/fd/4′: No such file or directory
du: cannot access `proc/2597/fdinfo/4′: No such file or directory
0 proc
188K root
7.1M sbin
4.0K selinux
4.0K srv
0 sys
60K tmp
938M usr
1.4G var

Ở thông báo trên thư mục home đang chiếm nhiều nhất là 16GB, tiếp tục truy cập vào thư mục home

[root@abc.com /]# cd /home

Gỏ tiếp lệnh du -sh * để liệt kê các file thư mục con trong thư mục là home

[root@abc.com home]# du -sh *
5.8G admin
11G backup

Tại đây bạn sẽ thấy thư mục admin và backup chiếm quá nhiều. tiếp tục truy cập vào thư mục backup xem có gì ở trong đó mà chiếm nhiều vậy

[root@abc.com home]# cd backup/ad

gỏ lệnh ll để liệt kê, trong đây có đến 3 file backup được backup định kỳ

[root@abc.com backup]# ll
total 10662812
-rw-r—– 1 admin admin 4367093760 Jan 27 2018 admin.2018-01-27_14-45-14.tar
-rw-r—– 1 admin admin 3265228800 Oct 3 2018 admin.2018-10-03_14-14-18.tar
-rw-r—– 1 admin admin 3286374400 Oct 15 2018 admin.2018-10-15_11-01-55.tar

Gỏ tiếp lệnh du -sh * để liệt kê chi tiết, thông báo trả về 3 file chiếm quá lớn, 1 file 4GB và 2 file 3GB.

[root@abc.com backup]# du -sh *
4.1G admin.2018-01-27_14-45-14.tar
3.1G admin.2018-10-03_14-14-18.tar
3.1G admin.2018-10-15_11-01-55.tar

Ngoài ra bạn còn có thể sử dụng 2 lệnh sau để tìm kiếm các file lớn

* Tìm 5 file lớn nhất:
find -type f -exec du -Sh {} + | sort -rh | head -n 5
* Tìm 5 thư mục lớn nhất:
du -hs * | sort -rh | head -5

Bước 3: Xử lý các file

Các file backup trên mình không có nhu cầu sử dụng nữa, nên mình sẽ xóa nó đi bằng lệnh rm -rf . Tuy nhiên bạn cần xác định chính xác để tránh xóa nhầm nhé

[root@abc.com backup]# rm -rf admin.2018-01-27_14-45-14.tar

OK chúc các bạn thành công

Leave a Reply