Cách thay đổi thông số PHP trong file .htaccess

1. Thiết lập

Bước 1: Bạn đăng nhập vào Cpanel và di chuyển đến thư mục chứa mã nguồn.

Bước 2: Cấu hình file .htaccess Vì file này là file ẩn, nên bạn cần thực hiện show các file ẩn lên bằng cách thực hiện như ảnh bên dưới.

Nếu bạn chưa có file .htaccess bạn cần thực hiện tạo mới file này bằng cách new file => .htaccess. Mở file .htaccess lên và bạn thêm các dòng sau và lưu lại.

php_value upload_max_filesize 512M
php_value post_max_size 512M
php_value memory_limit 512M
php_value max_execution_time 300
php_value max_input_time 300

Sau khi thêm hoàn tất bạn kiểm tra lại nhé, có thể kiểm tra bằng file info.php. Bạn tạo file info.php tại nơi chứa mã nguồn và nhập các mã như sau:

<?php
phpinfo();
?>

Leave a Reply