Cách cài đặt Elaticsearch?

1. Elaticsearch là gì?

Elaticsearch là một ứng dụng phân tích mã nguồn mở miễn phí có khả năng lưu trữ và truy xuất dữ liệu lớn trong thời gian thực. Đó là một lựa chọn tuyệt vời cho bất kỳ ai thường xuyên tìm kiếm lượng lớn dữ liệu. Elaticsearch cũng có thể được cài đặt cùng với Logstash, Kibana và Beats để có một ứng dụng quản lý sự kiện và thông tin bảo mật (SIEM) mạnh mẽ được gọi là Elastic Stack hoặc ELK Stack.

2. Cài đặt Elaticsearch?

Bước 1: SSH vào máy chủ của bạn với quyền root.

Bước 2:  Tải xuống khóa PGP của Elaticsearch:

Thêm phần sau vào tập tin:

[elasticsearch]
name=Elasticsearch repository for 7.x packages
baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/7.x/yum
gpgcheck=1
gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
enabled=0
autorefresh=1
type=rpm-md

Bước 3: Lưu thay đổi.

Bước 4: Bây giờ cài đặt Elaticsearch.

sudo yum install –enablerepo=elasticsearch elasticsearch

Bước 5: Mở cổng 9200 trong tường lửa của bạn: Tường lửa , UFW , CSF , v.v. Hoặc nếu bạn cần sử dụng cổng khác, hãy chỉnh sửa tệp Elaticsearch YAML .

Kiểm tra xem Elaticsearch có đang chạy trên một cổng mở không:

curl -X GET localhost:9200

Nếu bạn nhận được curl: (7) Failed connect to localhost:9200; Connection refused, hãy kiểm tra lại cài đặt Tường lửa của bạn.

3. Cài đặt Elaticsearch trên Debian?

 1. SSH vào máy chủ của bạn với quyền root.
 2. Download the Elasticsearch PGP key:
  wget -qO - https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add -
 3. Cài đặt apt-transport-https để truy cập các gói có kết nối SSL (HTTPS):
  sudo apt-get install apt-transport-https
  echo "deb https://artifacts.elastic.co/packages/7.x/apt stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/elastic-7.x.list
 4. Cài đặt Elasticsearch:
  sudo apt-get update && sudo apt-get install elasticsearch

4.  Đặt Elaticsearch làm Dịch vụ hệ thống

Sử dụng lệnh sau để khởi động Elaticsearch ngay bây giờ:

systemctl start elasticsearchCopied!

Sử dụng lệnh sau để cho phép Elaticsearch tự động khởi động khi khởi động lại hệ thống:

systemctl enable elasticsearch

Sử dụng lệnh sau để kiểm tra mọi vấn đề liên quan đến việc khởi động hoặc kích hoạt Elaticsearch:

nano /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml

5. Cấu hình Elaticsearch

Để thực hiện các thay đổi đối với Elaticsearch, hãy chỉnh sửa tệp YAML của Elaticsearch:

nano /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml

Theo mặc định, Elaticsearch sử dụng cổng 9200 hoặc cổng khả dụng tiếp theo trong khoảng 9200-9300. Nếu bạn cần chỉ định một cổng Elaticsearch khác, hãy thay đổi dòng sau và xóa dòng #ở đầu:

#http.port: 9200

Đảm bảo Elaticsearch đang chạy trên một cổng mở, thay đổi localhosttên miền của bạn hoặc tên máy chủ khác nếu cần:

curl -X GET localhost:9200

Để tìm IP máy chủ của bạn trong dòng lệnh, hãy sử dụnghostname -i

Nếu bản cài đặt Elaticsearch này sẽ tham gia một cụm nút, hãy thay đổi tên máy chủ thành địa chỉ IP của máy chủ hoặc tên máy chủ của máy chủ và xóa #phần đầu của dòng sau:

#network.host: 192.168.0.1

Bạn cũng có thể tạo tên nút mô tả để điều hướng dễ dàng hơn giữa các thiết lập cụm bằng cách sửa đổi dòng sau:

#node.name: node-1

6. Elaticsearch với WordPress

Người dùng WordPress làm việc với các đối tượng WP_Query có thể sử dụng công cụ tìm kiếm Elaticsearch với ElasticPress trong WordPress .

Leave a Reply